donderdag 13 juni 2024

Open brief aan de leden van de gemeenteraad van Lint

Geachte gemeenteraadslid

Eind deze maand stemt u over de aanleg van straten in het gebied Zevenhuizen. Uw vorige beslissing hierover (205 woningen, 25 mei 2021 OMV 2019009031,) werd nietig verklaard door de Raad van State. Als bijlage vindt u het arrest met aanduiding van de relevante passages (p. 11 en 12) .

Vanuit onze jarenlange ervaring in dit dossier raden wij u aan om deze nieuwe vraag (192 woningen, 25 juni 2024 OMV  2023083488) van de bouwpromotor niet te behandelen in de gemeenteraad. Vermijd dat Lint zich hiermee stort in een juridisch moeras. Graag lichten wij even toe waarom.

1. 1. Sinds 2017 zeggen wij: ‘Laat het GRUP buiten toepassing omdat het onwettelijk tot stand kwam’. Dit komt omdat het nulalternatief en het locatiealternatief als wettelijk verplicht onderdeel van het MER nooit onderzocht werden. Ook de manier waarop Lint zelf te werk ging met het RUP in 2011 (louter MER-screening) is niet wettelijk. Dit is ook de zienswijze van Hendrik Schoukens professor milieurecht Universiteit Gent. Hij kent het dossier Zevenhuizen goed. Hij is onze advocaat. De vraag over de wettelijkheid ligt nu voor bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Binnenkort wordt er een datum voor de hoorzitting vastgelegd. Door nu te stemmen over een ander stratentracé in de gemeenteraad, kan die raad allicht niet meer oordelen. Uw eventuele goedkeuring van dit agendapunt ontzegt ons zo de toegang tot een onafhankelijke rechter. Het is niet de eerste keer dat Lint zo handelt (lees onze reactie op uw keuze om de procedure niet verder te zetten in nov. '22). Toegang tot een rechter inzake milieugeschillen is een grondrecht dat gegarandeerd moet worden. Wij zullen gerechtelijke stappen zetten om dit grondrecht te kunnen uitoefenen en zullen de gemeente aansprakelijk stellen voor onze kosten in de lopende aanvraag indien dit grondrecht ontzegd wordt door uw goedkeuring.

Geef een rechter de kans uitspraak te doen over onze claim dat daar verkavelen onwettelijk is.

2. 2. Vanuit efficiëntie-oogpunt is het niet verstandig dat een overheid twee dossiers tegelijk behandelt. Kiezen om de vergunning (met kenmerk OMV_2023083488) nu goed te keuren, zet dit de deur open voor administratieve overlast. Uw goedkeuring schept een ongezien precedent. Burgers en bouwpromotoren zullen nieuwe varianten van omgevingsvergunningen voor buitengevelisolatie, buitenzwembaden,.... indienen telkens wanneer er beroep wordt aangespannen (lees hier waarom dit zo zinloos is). Daarom is uw goedkeuring van het nieuwe stratentracé niet wenselijk. Twee tracés geeft alle betrokkenen, dus ook Lint zelf, manifeste juridische onzekerheid. Welk van de twee projecten zal er dan komen zolang de bouwpromotor geen afstand nam van vorige versie?

Creëer geen inefficiënties. Ga niet mee in juridische onzekerheid.

3. 3. Leden van het schepencollege durven beweren dat ‘Lint niet anders kan dan goedkeuren omdat Lint niet de financiële middelen heeft voor de eventuele planschade’ (lees hier de uitspraak van Rudy Verhoeven hierover). Deze zienswijze is manifest onjuist. Pas bij een eventuele herbestemming is planschade aan de orde. Lint kan perfect kiezen om -net als verschillende andere gemeenten- om een vergunning te weigeren. Indien de bouwpromotor in beroep gaat bij de provincie kunnen wij samen argumenteren waarom deze keuze werd gemaakt. In het onwaarschijnlijke geval dat de provincie (N-VA CD&V) dan toch nog goedkeurt, stappen we samen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dit is goedkoper dan als bestuur te blijven procederen tegen eigen burgers en omgekeerd. Er zijn tal van legitieme redenen om dit dossier niet goed te keuren: blijvende feitelijke onjuistheden over de aanwezige bomen (zie p. 43-50 in ons bezwaarschrift), foute rooilijnen (zie p. 132 en 133 en in ons bezwaarschrift) verplaatsing van een voetweg naar een strook die over 150 meter bebost is (want die verplaatsing impliceert een ontbossing die nergens vermeld wordt en waarvoor niet gecompenseerd wordt lees bovenaan p. 47 en 48 in ons bezwaarschrift). Bovendien valt niet in te zien hoe uw beslissing nu het argument van ‘waterhuishouding’ wél zou kunnen counteren. Dat terwijl dit juist het argument was van de Raad van State die zei “Lint ging onzorgvuldig te werk, respecteert de bestaande wetgeving niet en brengt de behoeften van toekomstige generaties in het gedrang”.

Bouwen in watergevoelig gebied is niet meer van deze tijd.

4. 4. De Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen lijkt het zinvol om een verzoekschrift met de vraag “Bent u voor de aanleg van bijkomende straten in onze gemeente Lint” in te dienen in 2025 en te richten aan het nieuwe bestuur van de gemeente. In die context lijkt het vanzelfsprekend dat de gemeenteraad hierover nu geen beslissing neemt. De commissie wijst er op dat deze houding hoort bij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en verwijst hierbij naar Omzendbrief KBBJ/ABB 2023/1 betreffende beslissingen in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. U dient hierover dus met de nodige omzichtigheid op te treden. U vindt het schrijven aan het gemeentebestuur van Lint hierover en de omzendbrief als bijlage

Volg dit advies.

Voor een kleine gemeente als Lint, is gegeven het aantal bezwaarschriften en de grootte van dit project een drastische beslissing. De raad van State zal uw beslissing daarom opnieuw vernietigen.

Neem geen drastische beslissing in een verkiezingsjaar.

Wij zijn ervan overtuigd dat sinds onze mail van 25 april het dossier duidelijk is en dat u onze bezwaren kent. Wij nodigden u immers uit om deze documenten of bepaalde aspecten van ons bezwaar toe toelichten in een overleg. Ondertussen gingen verschillende politieke fracties in op onze uitnodiging. Mocht het dossier voor u of uw fractie niet geheel gekend zijn, specifiek onze nieuwe bezwaren, dan horen wij u graag.

Hartelijke groeten,

 

Ise, Steven, Gunter, Monique, Ilse, Lieve, Mieke, Luc en vele anderen

vrijdag 10 mei 2024

Raad van State vernietigt beslissing Gemeenteraad van Lint

De gemeenteraad van Lint besliste op 25 mei 2021 om straten aan te leggen ten gunste van het verkavelings- en bouwproject van 205 wooneenheden in het brongebied van de Zevenhuizenloop. In beroep bevestigde de minister van Mobiliteit en Openbare Werken op 31 januari 2022 deze beslissing. Hierop stapte Zevenhuizen vzw naar de Raad van State omdat we oordeelden dat de gemeente Lint en de minister onzorgvuldig te werk gingen. De vereniging argumenteerde o.a. dat Lint door de aanwezige waterproblematiek niet handelde in functie van het algemeen belang. De Raad van State volgt deze zienswijze. Ze vernietigt de beslissing van de gemeente Lint om straten aan te leggen op Zevenhuizen. De gemeente Lint en de Vlaamse Regering moeten bovendien tussenkomen in de gerechtskosten. 

Vlag buitenkant gebouw

De Raad is niet mals voor de gemeente: “Van een zorgvuldig handelend bestuur kan immers worden verwacht dat het bij de beoordeling van de waterhuishouding op openbaar domein rekening houdt met het afstromende water ten gevolge van de verharding in deze bouwzones.” 

Dat juist de waterproblematiek de belangrijkste reden is voor de raad om de beslissing te vernietigen, is des te pijnlijker voor het Lintse gemeentebestuur. In 2018 stond in de krant: “De gemeente schakelt een studiebureau in …. om na te gaan of de geplande watersystemen en de afvoer voldoende zijn.De gemeente schakelt een studiebureau in …. om na te gaan of de geplande watersystemen en de afvoer voldoende zijn. De rechter oordeelt nu dat men onvoldoende rekening hield met die adviezen.

Bord bij ingang gerechtsgebouw
Verder schrijft de Raad: “Voor beslissingen inzake gemeentewegen stellen deze bepalingen van de wet immers het verbod in om de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen en leggen zij de verplichting op om de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar af te wegen.”

De beslissing van het Lintse gemeentebestuur gaat in tegen artikelen 4 en 10 van het gemeentewegendecreet. Daarmee schendt het bestuur algemene wettelijke bepalingen.

Pieter van Zevenhuizen vzw: “Enerzijds zijn we blij met deze uitspraak. Ze bevestigt onze kijk op dit project en toont aan dat onze keuze om in beroep te gaan juist was. Anderzijds zou het veel fijner zijn om in een gemeente te wonen die zorgvuldig te werk gaat, de bestaande wetgeving respecteert en de behoeften van toekomstige generaties niet in het gedrang brengt. De Raad van State, de hoogste rechtbank van België is heel duidelijk naar het bestuur met deze bewoording. Het is nu aan de gemeente Lint om die woorden in daden om te zetten en werk te maken van een koerswijziging in dit dossier”.

Klik hier om het arrest volledig te lezen. (relevante aanduidingen in geel vanaf p. 11).

Monique van Zevenhuizen vzw: “Dit resultaat is er enkel dankzij de vastberadenheid van enkele mensen die dit dossier op juridisch vlak trekken. Hun doortastend optreden, de dossierkennis die doorheen de jaren werd opgebouwd en vertrouwen in het rechtssysteem heeft ons gebracht waar we nu staan. Om kosten te besparen stapten we zonder advocaat naar de hoorzitting in december 2023. Daar voor een voltallige raad, dat zijn vijf raadsleden, de auditeur-generaal en de griffier als burger te gaan pleiten is ongezien en ontzettend moedig.

De zittingzaal vlak voor de hoorzitting startte (15 december 2023)

De beslissing van de Raad van State heeft uitsluitend betrekking op het stratentracé. De beslissing om straten aan te leggen werd genomen door de gemeenteraad. Die beslissing werd nu vernietigd. Tegen deze vernietiging is nog een cassatieberoep mogelijk binnen de 30 dagen.

De omgevingsvergunning, die werd toegekend door het schepencollege, is nog in behandeling door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

We begrijpen dat dit een vreemde situatie is voor buitenstaanders. Zeker omdat de gemeente Lint ondertussen een nieuw openbaar onderzoek organiseerde. Dat openbaar onderzoek is voor een zo goed als gelijkaardig stratentracé en een gelijkaardige omgevingsvergunning. Na dat onderzoek wordt er opnieuw beslist over de straten (-> gemeenteraad van 25 juni 2024) en over de omgevingsvergunning (-> schepencollege begin juli 2024).

woensdag 3 april 2024

Zevenhuizen vzw lanceert e-bezwaar tegen verkaveling Zevenhuizen

Toon uw bezorgdheid over de leefbaarheid van ons dorp. Klik op de tekst en onderteken mee het bezwaarschrift:

Het wordt tijd dat het bestuur haar verantwoordelijkheid neemt en deze megalomane plannen definitief weigert.
Zevenhuizen vzw bezorgt alle bezwaren op 20 april 2024 aan de gemeente. Hang de affiche aan je raam om jouw steun te tonen. Kleur de tekening en maak kans op een prijs (eind april via de gegevens die je invult via het formulier).zaterdag 23 maart 2024

Openbaar onderzoek eindigt op zaterdag 20 april

Deze week kondigde de gemeente een nieuwe aanvraag aan om het laatste grote stuk openruimte in Lint te verkavelen. Er worden in een eerste fase 191 wooneenheden gepland. Met deze nieuwe aanvraag begint alles weer van voor af aan. Dat betekent dat alle stappen die we bij de vorige aanvraag, januari 2020 opnieuw zullen moeten zetten. De eerste stap hierbij is -ook voor jou- om je bezwaren kenbaar te maken en een bezwaarschrift in te dienen. Daarvoor dient namelijk het 'openbaar onderzoek'. 

Hallucinant is het dat er nog steeds een zone voor ondergrondsparkeren is in het gebied dat effectief overstroomt. Wie kan daar met zijn verstand bij?

Het brongebied van de Zevenhuizenloop heeft mooie houtkanten die de overheid zelf inkleurt als zéér waardevol. Het gaat om graslanden met waardevolle elementen in moeras- of waterrijke gebieden. Er slingert een mooie rij knoteiken langs de Zevenhuizenloop.  Bij de geplande verkaveling zouden honderden volwassen populieren gekapt worden. Dit moerassig gebied is bijzonder nuttig als natuurlijke infiltratie, aanvulling van het grondwater en een buffer voor overstromingen stroomafwaarts van de Zevenhuizenloop, naar de Boshoek en Lier.


De vraag naar huisvesting is natuurlijk groot, maar kan perfect worden opgevangen zonder de laatste open ruimte te ontwikkelen. Lint heeft 22 hectare aan onbebouwde percelen in ontwikkeld woongebied. Hiermee kan het voorzien in meer dan het dubbele aan woonbehoefte van de verwachte bevolkingstoename tussen nu en 2035. Het is veel beter om eerst verspreide bouwkavels langs reeds ingerichte straten op te vullen in plaats van nieuwe straten aan te leggen door het laatste stukje Lintse natuur. Er hoeft dus helemaal geen ongerept groengebied, dat bovendien watergevoelig is voor het bijl te gaan. Lint heeft een leegstandsregister. Er is nauwelijks opvolging waardoor verschillende sites in de gemeente er verlaten bijliggen. Op Kasteelplein staan al jaren huizen leeg.

Helaas doen de aanvragers van de vergunning weer enkel een oppervlakkige screening. Dit soort projecten heeft een grote impact op verkeer, luchtvervuiling en op natuurgebieden in de buurt. Daarom is een grondig onderzoek wettelijk verplicht. Toen er in 2009 een omzetting gebeurde naar woongebied, werden de effecten op het milieu en de omgeving NIET onderzocht. Dat is onwettelijk. Zevenhuizen vzw heeft dit al twee keer voor de rechter aangehaald als argument. De vorige procedures lopen bij nog de Raad voor Vergunningsbetwistingen én bij de Raad van State. De projectontwikkelaars wachten zelfs niet op de uitspaak. 

Bij vorige versie van het project dienden 1.792 mensen bezwaar in. Waarom organiseert Lint eigenlijk een ‘openbaar onderzoek’? Zou het niet logischer zijn om die inspraakprocedure gewoon af te schaffen als men er nadien geen rekening mee houdt en gewoon blijft doorgaan alsof ‘het allemaal al beslist’ is.

Ook wij gaan door. Zevenhuizen vzw bestudeert het dossier en zal opnieuw bezwaren indienen. Wij hebben hiervoor tijd tot zaterdag 20 april. We proberen rond 3 april u opnieuw te informeren en zullen tegen dan de belangrijkste bezwaren met u delen. Word lid van onze maillijst, zo ben je als eerste op de hoogte van onze volgende stappen.

Ook jij kan helpen. Heb je zin om iets te posten op sociale media, om iets met pers of communicatie te doen of werk je liever achter de schermen door ons bezwaarschrift na te lezen? Je bent welkom. We zoeken mensen  die zich willen verdiepen in de mobiliteitsstudie om deze info naast onze eigen verkeerstellingen te leggen. We zoeken kandidaten om ons infoblad in de brievenbussen te bezorgen. Heb je wat tijd? Stuur een mailtje naar bestuur@zevenhuizen.org.

dinsdag 19 maart 2024

Volledig nieuwe aanvraag voor 191 wooneenheden

Gemeentebestuur Lint organiseert nieuw openbaar onderzoek en krijgt de kans om een nieuw megalomaan project op haar grondgebied te weigeren.


zondag 15 oktober 2023

vrijdag 15 september 2023

Kom op zaterdag 7 oktober naar onze gezellige oogstmarkt met live muziek van TOPmuzikanten.

 

Gezelligheid, mooie muziek en veel lekkers. Dat is al jaren de succesformule van onze oogstmarkt. Een leuke belevenis voor het hele gezin. Wij plannen de volgende ingrediënten: 

Markt met kruiden, handgemaakte lavendelzakjes, juweeltjes, voederkastjes voor vogels en zalige zeepjes.

Vers geperst appelsap, artisanale confituur, honing, noten, kastanjes, pompoenen, chrysanten, winterviooltjes, bloembollen en zoveel meer

Samenzijn bij warme en frisse dranken, lekker smullen van lekker gebak, een verse pannenkoek en veel gezelligheid!

Spelletjes voor jong en oud: eendjes vissen, sjoelen en puzzelen.

Nazomer festival met deze artiesten:

  • 10u30 uur: Dirk Van der Roost
  • 11u00 uur: 'Los Del Primos' met Laurens en Sanne Primusz
  • 12u00 uur: Dirk Van der Roost
  • 13u30 uur: 'Betty Jean' met Edith Leblanc, Tom Vermeyen en Nick Van Gils
  • 14u30 uur: Ilse De Roeck
  • 15u30 uur: Robin Rowley, singer, songwriter, dé top-finalist van The voice senior (2020 VTM)

Iedereen is welkom op onze activiteiten én is geschikt voor alle leeftijden en alle achtergronden.

Heb je een suggestie? Heb je zin om een uurtje te tappen of te pannenkoeken te bakken? Bak jij lekkere taart of cake die we mogen aanbieden bij een tasje koffie? Stuur een mailtje naar bestuur@zevenhuizen.org.


dinsdag 22 augustus 2023

Bezwaarschrift succesvol ingediend

Zevenhuizen vzw heeft vandaag succesvol onderstaand bezwaarschrift opgeladen.
U kunt dit document downloaden via deze link of door op onderstaande afbeelding te klikken.
Nadat u het heeft gedownload kunt u het zelf opladen in het omgevingsloket via deze link.


Klik rechtsboven op:
U krijgt een bevestiging als u klaar bent:

Let op: het is een groot document met veel afbeeldingen. Het kan even duren voor om het te downloaden en terug te uploaden.


zaterdag 29 juli 2023

Direct gevaar voor asbest geweken. Hoe gaat het verder?

Werkzaamheden op het terrein

·   Op 16 juni werden losse stukken asbest van het terrein geraapt door mannen in witte pakken. Ongeveer 20 zakken asbestpuin werden afgevoerd.

werkmannen die stukken asbest van het terrein rapen

·   In de week van 28 juni werd oude koterij afgebroken. Dit dossier wordt al weken door verschillende diensten en instanties van dichtbij gevolgd. Onbegrijpelijk dat er op het terrein de asbestregelgeving gewoon genegeerd wordt, zelfs door een overheidsinstelling! Onderstaande foto is daarvan het bewijs.

Asbestplaten los op het terrein

In de week van 25 juli startte de eigenaar met de bouw van een hekwerk. Hierdoor maakt hij de bestaande trage wegen in het gebied ontoegankelijk. We bekijken verder hoe we hiertegen kunnen optreden. 

 

Recentste metingen vrij geruststellend

·  Op 3 juli, meer dan een maand na de feiten!, heeft de projectontwikkelaar op 10 plaatsen luchtmetingen gedaan (zie zwarte punten op onderstaand plan, klik om te vergroten). Hierbij wordt omgevingslucht gedurende 24uur door een filter geblazen. Deze filter wordt nadien microscopisch bekeken. Daarin werd -zoals verwacht- nog weinig asbestvezels teruggevonden. Het directe gevaar is nu weg. Overigens, in de week van 12 juni werden ook al luchtmetingen uitgevoerd door de eigenaars. Toen bleek wél dat er verhoogde concentraties aanwezig waren, maar OVAM stelde dat niet de juiste meetprocedure werd gebruikt.


Bovenstaand plan is een weergave in opdracht van de projectontwikkelaar. De rode punten tonen waar asbestverdacht materiaal aanwezig is op het terrein. Zevenhuizen vzw vindt dit geen volledig correcte weergave. Dit komt omdat zij ook op andere plaatsen aanwezigheid van losse stukken asbest vaststelt (of vaststelde). Het volledige rapport u op de website van de gemeente onder kenmerk: cor 0637023 2023 07 06.pdf 
   Op 7 juli nam Zevenhuizen vzw samen met de milieuambtenaar van Lint op een 10-tal plaatsen kleefstalen in de Schranshoevelaan en de Lindelei. Met een stukje plakband wordt het omgevingsstof van tuinmeubelen of gebouwen opgevangen. In dat stof zitten mogelijks asbestvezels die neerdwarrelden tijdens de verschillende asbestwolken die de omgeving troffen. Uit de analyse blijkt dat de hoeveelheid asbestvezel in die stalen verwaarloosbaar klein is. Daardoor kunnen we er vanuit gaan dat de gezondheidsrisico’s mogelijks vrij beperkt bleven.


Het volledige verslag van de kleefstalen vindt u hier.


Zevenhuizen vzw zet zich verder in

·   Op 30 juni en op 7 juli vergaderde het bestuur van Zevenhuizen met Berx Cathy, de gouverneur van de provincie Antwerpen en haar kabinet deel aan een overleg met de milieu-inspectie, een asbestdeskundige van de grondeigenaars, iemand van Departement Zorg, OVAM en de gemeente. Wij wezen op de verschillende tekortkomingen in het dossier, het gebrek aan opvolging en de veel te late reactie. Daarnaast bespraken we de sanering van de grond en de vraag van de grondbewerker om de mais te mogen besproeien met pesticiden en onkruidverdelger.

Wij zullen een PV laten opmaken met daarin een gedetailleerd feitenverslag met foto's. Dit dossier bezorgen we aan het parket. Vooral het feit dat de politie en de burgemeester -ondanks de duidelijke aanwezigheid van asbest- de werkzaamheden niet hebben stilgelegd, willen we laten onderzoeken.

Wij eisen dat er geen machines het terrein met asbest betreden zolang het terrein niet gesaneerd is. Wij zullen deze sanering verder opvolgen. Wij vragen concreet aan de burgemeester om te verbieden dat er opnieuw tractoren of dorsmachines over het gebied rijden zolang er asbest aanwezig is in de bodem. 

Op 13 en 30 juni vroegen wij in het kader van openbaarheid van bestuur inzage in alle verslagen en rapporten. De gemeente Lint weigerde. Op 3 juli gingen wij in beroep tegen deze beslissing. Binnenkort verwachten we hierover een uitspraak. Ook over onze vraag aan de hogere overheid om op te treden in de plaats van de gemeente Lint omdat zij niet gepast reageerde (=het probleem negeerde en minimaliseerde) en omdat zij faalde in haar handhaving (=de opgelegde maatregelen, zoals besproeien, werden niet uitgevoerd). Ook in dit dossier verwachten we binnenkort een uitspraak. 

Naschrift oktober 2023: De aanwezigheid van bouwpuin blijkt ook zichtbaar in de groei van de maïs.


donderdag 15 juni 2023

Asbest-wolken in Lint!

1. Besproeien met water?

Zevenhuizen vzw vindt het compleet onbegrijpelijk dat met dit droge, stoffige weer de verdere verspreiding van asbestvezels in de omgeving niet wordt tegengegaan, bijvoorbeeld door te besproeien met water. Reeds vorige week maandag (5/6) schreef OVAM: 'We hebben aan de milieuambtenaar aangegeven dat besproeien een goede voorzorgsmaatregel is'.

Omdat deze goede voorzorgsmaatregel niet wordt toegepast, heeft Zevenhuizen vzw maandag (12/6) opnieuw (!) de toezichthoudende overheid ingeschakeld. Zij schrijven: “Zodra ik uw antwoord las, belde ik met de burgemeester met het dwingend en dringend verzoek om toe te kijken op de correcte en consequente naleving van de opgelegde maatregelen én om me daarvan ook het visuele bewijs voor te leggen (foto’s dat er wel degelijk gesproeid wordt). Ik hoop er spoedig de bevestiging van te krijgen”

In tijden van waterschaarste is besproeien geen vanzelfsprekende keuze. Een sprinklersysteem dat zo’n oppervlakte continu besproeit verbruikt al snel 100 m3 per uur. Toch dient de gezondheid van buurtbewoners voorop te staan. De werkzaamheden stilleggen, had veel kosten en moeite bespaard. Dat was beter voor onze gezondheid en het milieu.2. Bouwpuin met asbest!

Zevenhuizen vzw contacteerde op 3 juni OVAM. OVAM schrijft ons op 9 juni: “Het bouwpuin in de omgeploegde bodem bestaat onder andere uit bakstenen, grote kiezels, beton, kunststof buizen, stukken metaal, elektrische kabels en stukken asbesthoudende platen (vaak gebroken door het affrezen/omploegen). De stukken asbesthoudende platen liggen verspreid over het terrein waar bouwpuin werd vastgesteld.”

Er werd een staalname van de bodem uitgevoerd voor analyse op asbest. De staalname van OVAM is dus louter om na te gaan hoe de bouwpuinlaag moet verwerkt worden. De zone met bouwpuin werd in drie deelzones verdeeld. In elke deelzone werden 3 gaten gemaakt van ca. 30cmx30xcm tot aan de onderzijde van de bouwpuinlaag (diepte 25 à 35cm). De metingen van OVAM zijn enkel in functie van de verwerking van afval.

OVAM zegt dat luchtmetingen zinvol zijn om de huidige kwaliteit van de lucht na te gaan. Hiervoor wordt een labo ingeschakeld die de meetstrategie bepaalt. Hierbij moet een milieu-kwaliteitsnorm gehaald worden. Dit moet wekelijks herhaald worden tot de afgravingen starten. Immers, de bodem waar het asbst afval zichtbaar is, moet sowiezo afgegraven worden. Er zullen saneringsmaatregelen opgelegd worden. Hierbij zal constant gemeten en gemonitord moeten worden hoeveel asbestvezels er vrijkomen bij de werkzaamheden.

3. Gerechtelijke stappen…

Zevenhuizen vzw contacteerde daarom ook de Milieu-inspectie. Zij stuurden vorige woensdag (7/6) een aanmaning naar de eigenaars om geen enkele handeling uit te voeren op het terrein die stofwolken kan veroorzaken.

De Milieu-inspectie zal op vraag van Zevenhuizen vzw een proces-verbaal opstellen. Hiervoor wachten zij op hun eigen labo-analyse. Zevenhuizen vzw vroeg aan de Milieu-inspectie de talrijke andere milieu-inbreuken zoals de wijziging van ‘historisch permanent grasland’, het vernietigen van een rietvegetatie (die beschermd is via Art. 7° van het Vegetatiebesluit), broedende akkervogels (Kievitsnesten) verstoren en de wettelijke noodzaak om het brongebied van de Zevenhuizenloop te beschermen (Art. 14 decreet Natuurbehoud) mee op te nemen in hun PV.

Zevenhuizen vzw pleit om swipestalen te nemen, bijvoorbeeld op de trampolines van buurtbewoners. Enkel zo is er duidelijkheid over de risico's die Lintenaars hebben gelopen. Indien de gemeente ervoor kiest om dit niet te doen, zullen we Toezicht volksgezondheid inschakelen om dit te laten vaststellen.

Zevenhuizen vzw zal aan de Procureur des Konings inzage vragen in de PV van de milieu-inspectie en deze zaak verder stofferen. Hieruit kan een strafzaak of een administratieve boete volgen.

Voor milieubescherming zullen we een aparte juridische procedure opstarten. 

4. Open vragen aan het bestuur

Hoe groot zijn de risico’s van die verschillende asbestwolken voor de buurtbewoners?

Wat is het precieze asbestgehalte in de bodem en hoe zal het saneringstraject gebeuren?

Hoe kon er een vergunning afgeleverd worden om daar aan landbouw te beginnen doen?

Wat heeft gemaakt dat de politie weigerde de werken stil te leggen ondanks de aanwezigheid van asbest?

Waarom hebben onze verschillende meldingen van asbest sinds 22 maart 2022 aan het lokaal bestuur niet geleid tot onderzoek of maatregelen?

5. Meer en betere communicatie en transparantie

Alvorens de afdeling Handhaving van OVAM een bestuurlijke maatregel of veiligheidsmaatregel oplegt, organiseert ze een hoorzitting.  Zevenhuizen vzw vraagt om bij die hoorzitting louter als getuige aanwezig te zijn om zo zicht te krijgen op de vastgestelde tekortkomingen wanneer die worden opsomt.

Zevenhuizen vzw wenst inzage in de informatie die tussen de handhavingspartners in het asbestdossier van Verkaveling Zevenhuizen uitgewisseld wordt. In het kader van openbaarheid van bestuur is deze transparantie wettelijk verplicht.  Wij vinden het dan ook jammer dat er niemand van de buurtbewoners aanwezig mocht zijn op het moment dat de bodemstalen werden genomen.

6. Onafhankelijk onderzoeken

Zevenhuizen vzw heeft daarom op zaterdag 3/6 twintig grondstalen genomen in een raster van 10m op 10m op het terrein. Deze stalen hebben we in hermetisch gesloten potjes gedaan. Zo kunnen we -indien nodig- de verspreiding van de vezels in de bodem onafhankelijk laten onderzoeken. Dit verder onderzoek is echter heel duur waardoor wij deze stalen nog niet naar een labo konden sturen. Help ons om dit onderzoek en verdere juridische stappen mogelijk te maken. Doe nu een gift op rekening BE04  0019  0841  9931 van vzw Zevenhuizen. Hartelijk dank voor uw vertrouwen.

Volgens dit bericht behoren de drainagebuizen niet tot verdacht materiaal. Op zondag 28/5 om 15u15 nam de politie een stuk asbest van een drainagebuis mee vanop het terrein dat nu afgespannen is. Zodra we dit stuk terugkrijgen, zullen we een foto van deze buis publiceren op deze website. Ook dit is overduidelijk asbest. Gelukkig kwam er een hondenliefhebber voorbij die bereid was het in zakje te doen zodat het veilig kon worden meegenomen door de agent.

7. Meer info over asbest

Asbest is schadelijk voor uw gezondheid. Lees hier informatie om uw  woning en uw tuin te zuiveren. Op zich vormt een eenmalige blootstelling aan hoge concentraties geen groot risico op longvlieskanker.

Een goede uitleg over asbest en de rol van de burgemeester bij asbestincidenten vindt u hier: https://asbest-info.be/wat-is-asbest/wat-zegt-de-wet-over-asbest/

Het is duidelijk dat het verkavelingsdossier van Zevenhuizen op steeds meer vlakken rammelt. Het lijkt helemaal absurd mocht over enkele weken de deputatie alsnog een vergunning afleveren. Want, de projectontwikkelaar diende op 14/6 nog een nieuw beplantingsplan in waarmee ze hopen de schade aan de natuur (waarvoor het vorige plan werd vernietigd, zie hieronder) te compenseren. 

dinsdag 6 juni 2023

Stop verdere verspreiding van asbest

Achter deze link vindt u het labo-verslag dat bevestigt dat er zich asbest bevindt op het terrein van Zevenhuizen.

Zolang het droog en stoffig weer is, blijven de asbestvezels zich verspreiden via de lucht in de omgeving.

Onze inschatting is dat dit een gevaar vormt voor de volksgezondheid.

Deze asbestvervuiling is vermoedelijk afkomstig van een loods met asbestmateriaal die ondertussen gesloopt werd, drainage buizen onder een voormalige akker of andere bronnen van asbestvervuiling zoals storting (verder te onderzoeken)Het gaat om asbest in de grond niet naast het terrein of restanten van gebouwtjes zoals de gemeente stelt in dit bericht.
Het gaat ook over meer dan één plaat of enkele stukjes op de grond!
Het gaat over asbest dat door ploeg- en freeswerken naar boven werd gewerkt (zie foto's hieronder).

We stellen tot onze verbazing vast dat de gemeente Lint het risico blijft minimaliseren. Dat deed het bestuur van Lint opnieuw op 7/6 in dit bericht door te negeren dat ook in maart '22, in september '22 en in mei en juni '23 de hele asbestsite van de voormalige loods (zie foto's hierboven) werd geploegd, bemalen en gefreesd. Zo is er dus elke keer een asbestwolk over Lint neergedwarreld. Wij zijn van mening dat er bestuurlijke inschattingsfouten worden gemaakt ten koste van de gezondheid van de Lintse burgers, zoals risico's op longkanker. 

De asbestwolk had vermeden kunnen worden als het bestuur onze bezorgdheid in maart 2022 bij onze eerste melding ernstiger had genomen. De burgemeester liet -toen hij in maart '22 op het terrein was- gebeuren dat zware machines over het gebied gereden zijn. Die tractoren vermaalden en verpulverden  het aanwezige asbest in de grond.  Dat kon zo alleen maar verder verspreiden. Ook in september '22 en mei en juni '23 gingen zware tractoren malen in de grond van het gebied. We hebben elke keer gemeld dat er asbest aanwezig is.
Deze stuken werden opnieuw door de tractoren zichtbaar gemaakt op het terrein.

Alle informatie om te komen tot een correcte zorgplicht van de overheid naar haar burgers en om gepaste maatregelen te nemen was aanwezig. Dit zal verder onderzocht worden door het agentschap binnenlands bestuur en door ons worden opgevolgd. 

Laat ons nu dringend het terrein besproeien met water om verdere verspreiding van asbeststof tegen te gaan en zo de bevolking van Lint te beschermen. Zevenhuizen vzw blijft bezorgd voor de gezondheid van de omwonenden. 

Zevenhuizen vzw heeft op zondag 28/5 en op zaterdag 3/6 aan de politie gemeld dat er verschillende stukken vlak plaatmateriaal van asbest en van drainage-buizen van asbest verspreid op het terrein liggen en in de grond zitten. Op 28/5 was er contact tussen de politie en de burgemeester. De werken werden die dag verdergezet onder uitdrukkelijke goedkeuring van de burgemeester.
Een politie-inspecteur van Hekla heeft op zondag 28/5 om 15u15 een stuk asbest van een vrij dikke (drainage)buis meegenomen toen hij van het terrein wegreed.
Toch werd er zaterdag 3/6 opnieuw door deze asbestplaten en asbest drainage- buizen geploegd, gemalen en gefreesd. De agent die ter plaatse kwam, raadde ons aan om 'met de burgemeester te gaan praten'. 
Op maandag 5/6 werd opnieuw door deze asbestplaten en asbest drainage- buizen geploegd, gemalen en gefreesd. 

Zevenhuizen vzw heeft daarom op maandagmorgen (5/6) het bestuur in gebreke gesteld bij het agentschap voor bestuurlijk toezicht, de milieu-inspectie en OVAM gecontacteerd. Zevenhuizen vzw heeft zelf ook een staal laten analyseren. Achter deze link vindt u het labo-verslag.

(tekst gaat verder onder de foto's)Dit is één van de stukken asbest die vermalen werdenBen je bezorgd, heb je vragen of wens je informatie te delen, neem contact op met bestuur@zevenhuizen.org of de milieudienst van de gemeente.
Stuur een mail naar nieuwsbrief@zevenhuizen.org om in te schrijven op onze mailinglijst en als eerste up-dates te ontvangen. 

Feitenverslag:

Op Pinksterzondag 28/5 omstreeks 14 uur is een loonwerker het terrein Zevenhuizen in Lint opnieuw beginnen bewerken. Op zaterdag 3/6 rond 15.15 uur verschenen er twee tractoren op het gebied. De ene tractor ploegde met 4 haken tot ruim een halve meter diep. De tweede  tractor maakte de grond fijner met een soort van eg.

Op beide dagen hebben we de politie gevraagd om de werken stil te leggen. We motiveerden ons verzoek door te wijzen op de aanwezige asbest die vooral in het zuid-westelijke deel van het terrein (hoek Schranshoevelaan - Lindelei) verspreid ligt.

De werken van 3/6 hebben vele stukken asbest en ander bouwmateriaal dat onder de grond lag, opnieuw zichtbaar gemaakt en vermaald. Deze werken gingen gepaard met veel stofontwikkeling door droogte en wind.

Ondanks ons aandringen, zag de burgemeester geen reden om de werken te laten stil leggen. De stofwolk dreef richting het centrum van Lint. Omdat we tijdens het weekend geen enkele milieudienst bereikbaar vonden, konden we pas maandag (5/6) actie ondernemen. Op die dag bewerkten twee tractoren nogmaals het terrein en vermaalden opnieuw en dieper de grond met asbest. 

Zevenhuizen vzw. is heel verontwaardigd over het verloop van de feiten.

Hoe gaat het nu verder?
OVAM heeft met de toezichthouder afgestemd over de aanpak van het dossier Zevenhuizen. Op 7/6 kwam een asbestdeskundige ter plaatse om eerst een visuele rondgang te doen om de vervuiling in te schatten. Op basis daarvan zijn een aantal bodemmonsters genomen.

Afhankelijk van die resultaten zullen verdere stappen gezet worden zoals eventueel luchtmetingen en veegmonster in de nabijheid van de site (bv. pleintje Lindelei en Witte Merel). Op basis van het rapport van de asbestdeskundige zal OVAM advies geven over een handhavingstraject.

Het kabinet van Gouverneur Cathy Berx werd geïnformeerd en zal het dossier verder opvolgen.

Zevenhuizen vzw rekent erop dat de bovenlokale instanties hun verantwoordelijkheid wél nemen. Wij wensen als lokale vereniging constructief betrokken te worden en zullen proberen een brugfunctie te  vervullen tussen bezorgde burgers en de lokale en bovenlokale overheid.

Ben je bezorgd, heb je vragen of wens je informatie te delen, neem contact op met bestuur@zevenhuizen.org of de milieudienst van de gemeente.

Stuur een mail naar nieuwsbrief@zevenhuizen.org om in te schrijven op onze mailinglijst en als eerste up-dates te ontvangen. 

donderdag 30 maart 2023

Zevenhuizen blijft te nat om te bouwen

 Buurtbewoners rapporteren reeds de twee keer dit jaar een grondwaterstand boven het maaiveld.donderdag 15 december 2022

Zevenhuizen vzw presenteert opnieuw iets bijzonder:

Vier unieke sets wenskaarten

  • twee sets met vijf kerstkaarten
  • een set met 5 natuurkaarten
  • een set met 5 rouwkaarten

Om een kijkje te nemen of te bestellen, klik op de foto


Gratis levering aan huis in Lint
(of bij bestelling vanaf 20€ buiten Lint) 

maandag 21 november 2022

Geplande verkaveling van Zevenhuizen gaat niet door!

Door de steun en door hoge inzet van veel mensen is het gelukt:

De huidige vergunning om in Zevenhuizen te bouwen is definitief vernietigd!

Dit komt omdat het schepencollege van Lint zich niet langer wenst te verdedigen in de lopende gerechtelijke procedure. Daarom geeft de rechter ons nu automatisch gelijk: de schorsing van de vergunning in september wordt omgezet in een vernietiging.

Het gemeentebestuur gooit deze verkavelingsvergunning zelf in de prullenbak!

Dit is lastig. Zevenhuizen vzw. wenst écht dat de rechter het dossier grondig behandelt. Wij geloven dat de wettelijke basis van deze verkaveling ontbreekt omdat ze in tegenspraak is met Europese milieuwetgeving. Als de rechter ons hierin gelijk geeft, wordt het gebied in feite terug woonuitbreidingsgebied (zoals voor 2009). Omdat het gemeentebestuur nu stopt, blijft hierover onzekerheid. Daarom verstuurden wij vandaag een brief naar de rechter met de vraag het dossier toch ten gronde te behandelen.

We zijn niet blij. De gemeente Lint maakt nutteloze kosten en jaagt haar burgers op kosten. De gemeente betaalde nu reeds minstens 35.000 euro aan specialisten, studiebureaus en advocaten om deze vergunning erdoor te krijgen. Honderden werkuren van gemeentelijke ambtenaren gooit ze met deze plotse wending in de vuilbak. Ook als jonge vzw werkten wij lang en hard. Wij betaalden meer dan 12.000 euro aan gerechtskosten. Waarom de procedure in deze fase stoppen en over een paar maanden van nul een nieuwe aanvraag (en dus een nieuwe procedure) opstarten?

Waarom wil het schepencollege dit? Zo dwingt ze ons opnieuw tot hoge gerechtskosten. Zeker nu de prachtige natuur grotendeels kapot gemaakt is, hoopt men misschien dat wij opgeven.

Wij geven niet op. Zevenhuizen is het brongebied van de Zevenhuizenloop. Hier geldt een wettelijke zorgplicht van de overheid. De Grote Weerschijnvlinder, het Ongevleugeld Lieveheersbeestje, vleermuizen en rietvegetatie zijn wettelijk beschermd via het natuurdecreet. Het bosdecreet, dat van toepassing is op perceel 183C, verbiedt kappen zonder vergunning. De trage wegen die buurtbewoners al decennia lang gebruiken zijn openbaar. Het gemeentebestuur deed alsof al deze wetgeving niet bestaat en stond toe dat de ontwikkelaar de gronden al bouwrijp maakte, al werd de vergunning geschorst.

Dit kunnen wij niet accepteren. Geef terug ruimte aan de uitzonderlijke dieren en planten in Zevenhuizen. Geef mensen de kans om er met de hond te wandelen, om kinderen vrij te laten spelen of tot rust te komen en te genieten van verwilderde natuur.

Mogen wij verder op u rekenen? Stuur ons een mailtje met een signaal dat wij met uw steun opnieuw naar de rechter mogen stappen om de natuur en de trage wegen te laten herstellen. Zevenhuizen vzw wil het gemeentebestuur in gebreke stellen omdat zij haar zorgplicht niet is nagekomen en vragen aan een rechter om haar aansprakelijk stellen voor de natuurschade. Help ons om deze nieuwe stap financieel aan te kunnen.

Wij zijn fier. De rechter geeft ons gelijk. Dit is een fantastische stap in de goede richting. Zoveel mensen hielpen ons dit alles te verwezenlijken met financiële steun, ideeën, aanmoedigingen, tijd of werk. Wij zagen en geloofden dat het anders kon. Samen. Met veel engagement. Met vallen, opstaan en weer doorzetten. Aantonen dat het anders kan, is ons gelukt. Laten we samen genieten van dit resultaat.

Wij zijn benieuwd. Wat is jouw stem in dit verhaal? Een verhaal dat we samen schrijven. Want nu er niet gebouwd wordt, start een nieuwe fase. We kunnen met de voeten op de grond en vol vertrouwen dromen over de mogelijkheden met de laatste open ruimte van Lint. Spreek mensen aan. Laten we samen nadenken en toekomstgericht kiezen.