zaterdag 9 april 2022

Zevenhuizen stapt naar de Raad van State

Op 1 april 2022 werd een verzoekschrift neergelegd bij Raad van State (afd. bestuursrechtspraak) tot nietigverklaring van het besluit van de gemeenteraad van Lint van 25 mei 2021 om  gemeentewegen aan te leggen voor “Project Zevenhuizen”.

De gemeenteraad trad -volgens ons- in haar beslissing het decreet lokaal bestuur én het decreet betreffende de omgevingsvergunning met de voeten. Bovendien werden hierbij de motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel als basisprincipes van behoorlijk bestuur geschonden. Daarnaast zeggen experten ons dat de overdracht van het waterbeheersysteem naar de gemeente niet correct gebeurde.

De gemeenteraad hield -volgens ons- geen rekening met de vaststaande waterproblematiek en het overstromingsrisico bij de beoordeling van het wegtracé. Bovendien was de gemeenteraad onzorgvuldig door de voorgestelde aanbevelingen van de mobiliteitsstudie zelfs niet te onderzoeken. Ten slotte dienen wijzigingen van het gemeentelijk wegennet steeds ten dienste te staan van het algemeen belang. Gezien de ecologische waarde van de natuur in Zevenhuizen, de klimaatimpact van verharding en de aangetoonde overstromingskans gaat de gemeenteraad in tegen het algemeen belang.

Gezien de samenhang tussen de aanleg van de straten en de verkavelingsvergunning, werden we gedwongen om ook tegen de beslissing over gemeentewegen in beroep te gaan bij de Raad van State. Dat jaagt ons helaas op kosten en verplicht ons twee procedures in te stellen. Één bij de Raad van State (tegen de gemeentewegen) en allicht één bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (tegen de verkavelingsvergunning).

Voor het beroep tegen de omgevingsvergunning dat we ingesteld hebben bij de provincie, zal op 5 mei 2022 om 12u15 door de provinciale omgevingsvergunningscommissie een hoorzitting georganiseerd worden. Tegen eind mei zal de deputatie zich uitspreken over de verkavelingsvergunning. Als die de verkaveling bevestigt, stapt vzw Zevenhuizen ook naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning voor Zevenhuizen te laten vernietigen.

maandag 21 maart 2022

OPEN BRIEF aan alle politici van LINT


Geachte Lintse politici

Op 19 maart stelden buurtbewoners verontwaardigd vast dat een loonwerker uit Arendonk (54 km!) in opdracht van de ontwikkelaars schade toebracht aan gebied Zevenhuizen. Bekijk dit filmpje of deze PowerPoint (downloaden en in presentatie-modus afspelen owv. filmpjes geïntegreerd).

U ziet het: troosteloos! Jonge bomen en struiken werden kapot gemaaid.

Zoals u weet uit ons bezwaarschrift bij het openbaar onderzoek (blz 26 --> 33) beoordeelde INBO in april 2016 het gebied als een “complex van biologische waardevolle en zeer waardevolle elementenen is Zevenhuizen gesitueerd nabij een Speciale Beschermingszone en Natura 2000-habitats. Het betreft een kwetsbaar gebied. Zie beroepsschrift (blz 25, 27, 28 en 30-->45).

Zevenhuizen ligt in een overstromingsgebied en bestaat grotendeels uit natte graslanden met een ecologische waarde. De graslanden zijn ruw en vormen een potentieel tot dottergrasland. Ze herbergen een grote diversiteit aan planten en dieren, terug te vinden op waarnemingen.be. Het gaat om meer dan 200 soorten planten, insecten en dieren, ook zeldzame zoals de walnootsteltmot, de fijne golfbandmot, de zuidelijk halmboktor en tal van vlinders en nachtvlinders. Steeds zeldzamer wordende akkervogels bouwen er hun nest.

Als een loonwerker het gebied omploegt, zal de opgeslagen koolstof in de bodem vrijkomen. Dit heeft desastreuze effecten op het klimaat. Verandering in landgebruik, m.a.w. omploegen, is jaarlijks verantwoordelijk voor 10-15% van alle broeikasgassen die worden uitgestoten. Wat doet onze gemeente voor het klimaat?

Als de loonwerker die beweert daar een maisveld aan te leggen, pesticiden of herbiciden gebruikt, is dit een direct gevaar voor o.a. de grote weerschijnvlinder en de zwervende pantserjuffer die in Zevenhuizen waargenomen werden en op de lijst met prioritaire soorten in de prov. Antwerpen staat.

Zevenhuizen vzw vraagt namens alle 1.792 betrokken bezwaarindieners aan u, ons bestuur en aan alle leden van de gemeenteraad, om dringend bewarende maatregelen te treffen. Wij doen hierbij de volgende concrete suggesties:

 • Verbod op verandering in landgebruik en op een tijdelijke functiewijziging.
 • Opleggen van een minimale afstand (35 meter) ten opzichte van de ecologisch waardevolle elementen.
 •  Uitvaardiging van een gemeentelijk reglement dat intensieve landbouw op ecologisch waardevolle gebieden verbiedt.
 • Een tijdelijke ingebruikname afspreken door bijvoorbeeld Natuurpunt of een andere milieuvereniging onder de regeling van ‘tijdelijke’ natuur. Ook buurtbewoners zullen hier graag toe bijdragen. De gemeente Lint is mede-eigenaar via De Ideale Woning en maakt deel uit de groep projectontwikkelaars die de tijdelijke ingebruikname door een landbouwer toestond. U kunt stappen zetten om dit te doen.
 • Een verbod uitvaardigen voor het gebruik van pesticiden en herbiciden in onze gemeente, waar nauwelijks nog landbouwers actief zijn. Of laat u zomaar toe dat een loonwerker uit Arendonk hier in Lint in opdracht van de projectontwikkelaars vergif komt sproeien?
 • De gezondheid van de omwonenden bevorderen door eerst de delen waar asbest aanwezig is te saneren zodat deze worden opgeruimd voor een tractor die delen van golfplaten en leien kapot maalt en verder verspreidt in de lucht en de omgeving.

Wij geloven dat u uw verantwoordelijkheid binnen uw bevoegdheden zult nemen en conform de bepalingen en werkwijze van de provincie een effectieve bescherming zult realiseren. Wij helpen u graag om deze concrete stappen te zetten.

Zoals u weet onderzoekt momenteel de Provinciale Omgevingsambtenaar ons beroepsschrift. Daarin wordt de ecologische waarde juist als argument gebruikten. Die natuur, het bewijsmateriaal voor de ecologische waarde, vernietigen belemmert de normale rechtsgang die we in onze democratie mogen verwachten.

Daarom nodigen we het schepencollege uit voor een nabespreking van wat zaterdag 19 maart gebeurd is. De leden van het aanwezige schepencollege en de burgemeester zagen zichzelf als onbevoegd. De burgemeester en de schepenen stelden eenvoudigweg dat ze niets kon doen aan wat er gebeurde. Nochtans is de ingebruikname voor landbouw een vegetatiewijziging. Een vegetatiewijziging moet vergund worden! Noch de aanwezige projectontwikkelaar, noch de loonwerker, noch de burgemeester, noch de aanwezige schepenen konden een vergunning voorleggen. Zevenhuizen vzw. wenst daarom in die bespreking op papier dat de gemeente Lint effectief een toelating verleende om deze vegetatiewijziging uit te voeren. Zevenhuizen vzw. wenst dat op papier gezet wordt dat de ecologisch waardevolle elementen gerespecteerd worden en dat de huidige rechtsgang gerespecteerd zal worden.

Dit is wat we in een normale democratie mogen verwachten.

Wij kijken uit naar uw antwoord.

 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Zevenhuizen vzw.

donderdag 13 januari 2022

Zevenhuizen vzw wenst u het allerbeste: een hoopvol 2022 en tot binnenkort

 

Hartelijk dank voor uw steun en vertrouwen in het voorbije jaar!

vrijdag 22 oktober 2021

Zevenhuizen lanceert unieke wedstrijd: ZEVEN -kabouter- HUIZEN?

Zin in een spannende wedstrijd? Doe mee met:


Raad correct het aantal waarnemingen van paddenstoelen en zwammen in Zevenhuizen dat er gespot wordt tussen vandaag en 16 december 2021. Hoeveel unieke kabouter-huisjes zijn er eigenlijk in het verkavelingsgebied?

Heb je correct geraden, dan win je een volle mand met leuke wereldwinkel- en streekproducten met o.a. Wild van Hoof, BLOND ambachtelijk bier.

Deelnemen is gratis en kan enkel als je in Lint, Kontich, Hove, Duffel, Boechout of Lier woont (of lid van Zevenhuizen vzw bent). 

Volg hier de actuele stand van waarnemingen op. Zo kan je in 'real time' kijken of je kans maakt om te winnen. 

Deelnemen is gratis en kan tot en met 1 november om 23u59 via deze link.

TIP: Maak een herfstwandeling met kinderen en ga op zoek naar de huizen van de kabouters die er nu al in Zevenhuizen wonen. Maak foto's en schat het aantal kabouterhuisjes die de natuur bouwt in Zevenhuizen. Laat hén schatten en noteer dit aantal op ons wedstrijdformulier. Zo kunnen de kinderen eind december zelf ontdekken of hun schatting juist was.

Hoeveel kabouterhuisjes zijn er eigenlijk in Zevenhuizen?

Weet jij het juiste aantal?

Zeven kabouter Huisjes?

vrijdag 1 oktober 2021


Ontdek verborgen paadjes in Lint






Op zondag 17 oktober 2021 deed Zevenhuizen mee aan de Dag van de Trage Weg. Ontdek jij mee de verborgen paadjes van Lint? 

We vertrekken aan ingang van CC De Witte Merel om 10 uur. We stappen door het unieke gebied Zevenhuizen. Via de vlinderweide trekken we naar het bos van Marpingen en bezoeken we de mooie kapel. Waar we binnen uitleg krijgen over de geschiedenis. Onderweg krijgen we leuke weetjes over de natuur in Lint en het erfgoed in het bos. Totale afstand is ongeveer 5 km.

Duimen voor goed weer! Goede wandelschoenen zijn een must.  Viervoeters kunnen in het Marpingen-bos helaas niet mee. 

Meer informatie op de website van de Dag van de Trage Weg.

Wil je onze route kennen, klik dan op dit kaartje.


woensdag 28 juli 2021

NIEUWSFLASH - Uitzonderlijke juffer in zevenhuizen

Fotografeer mee de mooie natuur in Zevenhuizen

Juli 2021 NIEUWSFLASH  


In de eerste week van juli is ons beroepschrift ingediend bij de provincie

Dit beroep is nog uitgebreider dan ons origineel bezwaar dat we in februari samen indienden bij de gemeente. Het bevat nog meer argumentatie rond wateroverlast, nu zo actueel!  Ook mobiliteit, ruimtelijke ordening, en de onwettelijkheid en onnodigheid van deze verkaveling zijn hierin verder uitgediept. 


Bovendien is er een omvangrijk hoofdstuk toegevoegd met waarnemingen van fauna en flora ter plaatse. Verschillende mensen zijn aan de slag om foto's en geluidsopnames te maken en door te sturen. Enkele zeldzame planten en insecten zijn al gecatalogeerd zoals de zwervende pantserjuffer en de grote weerschijnvlinder.


Wie graag meedoet met  foto's van planten, insecten en vogels in Zevenhuizen: heel graag! Elk seizoen brengt immers iets nieuws... 


Waarnemingen in Zevenhuizen




We kijken uit naar uw ontdekkingen. Stuur naar verkavelingzevenhuizen@gmail.com of naar www.waarnemingen.be

woensdag 26 mei 2021

Stratentracé goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 mei

NV-A en CD&V keurden eind mei het stratentracé voor Zevenhuizen goed (één gemeenteraadslid van de CD&V onthield zich). De oppositie (Open Vld, Vlaams Belang, Groen en Vooruit) stemde tegen.

Ondertussen is ook de verkavelingsaanvraag zelf goedgekeurd door het schepencollege. Wij bereiden een beroep voor bij de provincie. Dit moet ten laatste op 8 juli 2021 worden ingediend.

downloadbaar in hoge resolutie

De beslissing van de gemeenteraad is gebaseerd op fouten in het dossier (zoals bestaande voetwegen waarvan gedaan wordt dat ze niet bestaan), cruciale documenten (zoals een verslag van de Gecoro) die ontbreken en uit de dossierstukken is duidelijk dat het schepencollege besliste en de gemeenteraad uit haar wettelijke bevoegdheid werd gehaald. Zo werd niet alleen de 'voorliggende overeenkomst met de verkavelaars met de voorwaarden' onttrokken aan de bevoegdheid van de gemeenteraad, maar kan je ook aan de data zien dat de beslissing van het schepencollege voorafgaand was aan die van de gemeenteraad. We zullen dan ook stappen zetten om ook deze onjuiste en ondemocratische beslissing ongedaan te maken. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. We bekijken momenteel welke hiervan de beste is.

Buurtbewoners en mensen die stroomafwaarts van de Zevenhuizenloop wonen zullen negatieve gevolgen ondervinden van deze verkaveling. Wij roepen hen op om met ons contact op te nemen om samen in beroep te gaan tegen deze beslissing bij de provincie. Vooral rond verkeersoverlast, geluidsoverlast, overstromingsrisico's en verlies van omgevingskwaliteit door het omzetten van natuur in asfalt en beton zijn belangrijke negatieve gevolgen van deze beslissing voor alle Lintenaars.

maandag 10 mei 2021

Tijd voor Actie!

Op 25 mei beslist de Lintse gemeenteraad over de aanleg van straten in Zevenhuizen.
Onze gemeenteraadsleden beslissen hiermee over de leefbaarheid van Lint. Waarom het stratentracé al goedkeuren nog voor de verkaveling zelf vergund is? Waarom moeten die wegen nu zo haastig op de gemeenteraad gestemd worden? Er hoeven helemaal nog geen straten aangelegd te worden.

De gemeenteraad kan beslissen:
'Er worden de komende jaren geen wegen aangelegd in Zevenhuizen!'.
Vergis u niet:
de ontwikkelaars bouwen
geen lief kasteeltje!


Een ongezien grote groep van 1.792 mensen tekenden in februari bezwaar aan tegen de verkaveling van dit gebied dat af en toe effectief overstroomt. Zij willen niet dat 10 hectare prachtige natte natuur verandert in asfalt en beton. Dat terwijl er in Lint genoeg andere bouwgronden en sociale woningen beschikbaar zijn.

Hebben Lintse politici ons signaal gehoord?

Toon je betrokkenheid bij dit uniek natuurgebied vlak aan ons centrum waar wij en onze kinderen en kleinkinderen nog decennialang zullen kunnen wandelen, spelen, ontdekken, rusten, ontspannen en genieten. Spreek onze gemeenteraadsleden aan om het stratentracé NIET GOED TE KEUREN. Zo kan natuur nog natuur blijven.

Elke Lintenaar krijgt rond 14 mei een affiche in zijn brievenbus. Hang tot 26 mei deze tekening aan je raam! Als je ze inkleurt, kan je een prijs winnen (volg hiervoor onze Facebook-groep 'Natte Voeten'). Overtuig vrienden en familie om ook een affiche te hangen.
Ken je persoonlijk gemeenteraadsleden van NV-A en CD&V? Spreek hen aan. Het gaat immers over de kwaliteit en geloofwaardigheid van hun politieke werk. Hoe ziet een betere toekomst voor de gemeente Lint er uit als je de omgeving voor haar bewoners hypothekeert door minder groen, minder gezonde lucht, meer verkeer, minder respect voor de natuur én haar inwoners?

Politiek gaat over vertrouwen, verantwoordelijkheid en transparantie. Wie wordt er beter van dit mega-groot project?

Met raamaffiches willen we doelgericht de gemeenteraadsleden van NV-A en CD&V aanmoedigen. Wij steunen hen bij een moedige (en de enige juiste) beslissing: het voorgestelde stratentracé afkeuren.

Ook u kunt nog steeds aansluiten bij onze groeiende groep die bezwaren maakt bij de verkaveling van Zevenhuizen. Vul dit formulier in om betrokken te blijven.

dinsdag 20 april 2021

Stratentracé Zevenhuizen op de Gemeenteraad van 25 mei 2021

Wij ervaren het als bijzonder cynisch ten opzichte van de 1.792 mensen die bezwaar indienden en respectloos voor de inhoudelijke argumentatie die werd opgebouwd in dit dossier om al in deze fase van de vergunningsaanvraag het wegentracé door te duwen op de gemeenteraad.
 • cynisch omdat de besprekingen van een inspraakorgaan, de Gecoro, nog moesten beginnen op het moment dat de beslissing reeds gepubliceerd stond op de website van de gemeente.
 • respectloos omdat verschillende argumenten zoals het feit dat deze verkaveling onnodig is (immers is in Lint plaats voor zo'n 600 woningen langs reeds aangelegde wegen) én onwettelijk is (immers de milieueffecten werden onvoldoende onderzocht, enkel MER- screening en geen volwaardig MER).

Ons bestuur, de meerderheid van CD&V en NV-A, lokt hiermee een dubbel beroep uit: bezwaarindieners en buurtbewoners moeten in beroep gaan tegen de verkavelingsaanvraag (=door het schepencollege) én in beroep gaan tegen de beslissing over de wegen op de gemeenteraad. Deze beroepen uitlokken leidt tot onnodige belasting van de openbare dienstverlening. Het jaagt alle betrokkenen nodeloos op kosten en dwingt hen tot nutteloze inspanningen. Immers, het is zéér onlogisch dat een gevolg van een verkaveling, -wegen aanleggen - wordt beslist vóór de beslissing over het uiteindelijke project -de verkavelingsaanvraag genomen werd. Deze stap van het bestuur is een duidelijke en een bewuste provocatie. Zeker omdat er in februari door twee afgevaardigden van de meerderheid was toegezegd om dit niet te doen.

Het is onbegrijpelijk dat de gemeenteraadsleden van de meerderheid nu een beslissing nemen over het wegentracé. Als dit gestemd wordt, krijgen de gronden een andere hoedanigheid: ze liggen aan een 'ingerichte' weg. In Vlaanderen is het alleen mogelijk om te bouwen aan een aangelegde weg. Het wegentracé is de zuivere bevoegdheid van gemeenteraadsleden. Daarom vragen we aan Malika, Rina, Sam en Hans (NV-A) en Jo en Georges (CD&V) om hun verantwoordelijkheid te nemen en het wegentracé af te keuren. We vragen hen om niet mee te gaan met de plannen van de projectontwikkelaar. Contacteer hen vandaag nog om dit te vragen. Je vindt hun contactgegevens hier. Enkel voor 25 mei kunnen we dit nog doen.
Na de stemming over de straten in Zevenhuizen, is het allicht te laat.

PS Sluit ons vandaag nog aan bij onze bezwaren.

donderdag 25 februari 2021

ARCHIEF BERICHT Vijf oplossingen voor Zevenhuizen

 Wij nodigen u uit om kennis te maken met onze vijf oplossingen, vijf volwaardige beleidsalternatieven voor Zevenhuizen.

Straks van 20u30 tot 21u30 online infomoment. 
op de agenda:
1. toelichting bezwaarschrift, nieuwe informatie en bijkomend bezwarend materiaal
2. vijf concrete oplossingen en beleidskeuzes
3. dialoog en vragen over de bezwaren en de oplossingen (tijd hiervoor kan wat uitlopen)

U kunt  deelnemen door gewoon om 20u29 te klikken op deze link. Het aantal deelnemers is begrensd. Indien de ruimte volzet is, laten we dit hier weten. We zoeken nadien een moment voor een tweede infomoment.

maandag 1 februari 2021

ARCHIEF BERICHT Blijf betrokken bij Zevenhuizen

Meer dan 1.700 burgers tekenden bezwaar aan tegen de verkaveling van Zevenhuizen!

7 bezwaren en 70 bladzijden voor Zevenhuizen, dat was nodig om het e-bezwaar grondig te onderbouwen in een uitgebreid juridisch bezwaarschrift. Je vindt dit document achter deze link. 

Wij kregen de afgelopen dagen hulp uit zoveel verschillende hoeken.
Samen brachten wij een bijzondere dynamiek in Lint.
Deze dynamiek is het resultaat van vele betrokkenen achter de schermen.
Heel veel dank aan iedereen die op welke wijze dan ook bijdroeg aan dit resultaat.

Aarzel niet om aan te sluiten bij onze groeiende groep mensen die een andere invulling wensen voor dit mega-groot betonproject in Lint

Vul dit formulier in en wij houden je op de hoogte.

zaterdag 9 januari 2021

ARCHIEF BERICHT Teken nu ons e-bezwaar

Laten we samen het grootste vastgoedproject ooit in Lint bijsturen omdat:

 • de natuurlijke waterbuffering in Zevenhuizen overstromingen elders helpt vermijden,
 • de covidcrisis toont dat groen dichtbij belangrijk is,
 • ons dorp al vol genoeg is,
 • mobiliteitsproblemen en luchtvervuiling niet mogen toenemen.

Dit mega-groot betonproject van 205 oplopend tot 400 bijkomende wooneenheden willen we een andere invulling geven. 

Teken mee het e-bezwaar hieronder.




vrijdag 1 januari 2021

ARCHIEF BERICHT Verkavelingsaanvraag Zevenhuizen

Beste bezoeker

Bedankt voor uw interesse in het behoud van open ruimte en groen in Lint.

Wij zullen bezwaar indienen tegen een megalomaan betonproject in ons dorp. Wij hopen dat jij ons steunt. We zijn het dossier aan het inkijken en een juridisch sterk bezwaarschrift aan het opstellen.

Hieraan werken we momenteel en zullen dat voor u ter beschikking stellen.

Wij wensen u en uw gezin een fantastisch nieuw jaar!

Enkele buurtbewoners van Zevenhuizen

PS ondertussen kunt u een kijkje nemen op de gemeentelijke website om meer te weten te komen over het grootste vastgoedproject van de geschiedenis van Lint.