dinsdag 6 juni 2023

Besproei Zevenhuizen met water om verdere asbestverspreiding tegen te gaan!

Achter deze link vindt u een labo-verslag dat bevestigt dat het om asbest gaat.

Zolang het droog en stoffig weer is, blijven de asbestvezels zich verspreiden via de lucht in de omgeving.

Onze inschatting is dat dit een gevaar vormt voor de volksgezondheid.

De verklaring van deze historische vervuiling is vermoedelijk dit gebouwtje met asbestmateriaal dat ondertussen gesloopt werd:Het gaat om asbest IN de grond niet naast het terrein of restanten van bestaande gebouwtjes naast het terrein zoals de gemeente beweert in dit bericht.

We stellen tot onze verbazing vast dat de gemeente Lint nog steeds het risico blijft minimaliseren. Dit toont opnieuw aan dat er bestuurlijke inschattingsfouten worden gemaakt.

De asbestwolk had vermeden kunnen worden als het bestuur onze bezorgdheid in maart 2022 bij onze eerste melding ernstiger had genomen. De burgemeester liet gebeuren dat in maart '22, september '22 en mei en juni '23 zware machines over de site gereden zijn die het aanwezige asbest alleen maar verder konden verspreiden!

Alle informatie was er om te komen tot een correcte zorgplicht van de overheid naar haar burgers. Maar goed, dat is voor later.

Laat ons nu eerst het terrein besproeien met water om verdere verspreiding tegen te gaan.

Zevenhuizen heeft op zondag 28/5 en op zondag 4/6 aan de politie gemeld dat er verschillende stukken vlak plaatmateriaal van asbest en van drainage-buizen van asbest verspreid op het terrein liggen terwijl onderstaande werkzaamheden bezig waren. Politieagent W.T. van Hekla heeft op zondag 28/5 om 15u15 een stuk asbest van een vrij dikke (drainage)buis meegenomen van het terrein.
Een toch werd er gisteren 5/6 opnieuw door deze asbestplaten gemalen en gefreesd.Dit is één van de stukken asbest die vermalen werden
donderdag 30 maart 2023

Zevenhuizen blijft te nat om te bouwen

 Buurtbewoners rapporteren reeds de twee keer dit jaar een grondwaterstand boven het maaiveld.donderdag 15 december 2022

Zevenhuizen vzw presenteert opnieuw iets bijzonder:

Vier unieke sets wenskaarten

 • twee sets met vijf kerstkaarten
 • een set met 5 natuurkaarten
 • een set met 5 rouwkaarten

Om een kijkje te nemen of te bestellen, klik op de foto


Gratis levering aan huis in Lint
(of bij bestelling vanaf 20€ buiten Lint) 

maandag 21 november 2022

Geplande verkaveling van Zevenhuizen gaat niet door!

Door de steun en door hoge inzet van veel mensen is het gelukt:

De huidige vergunning om in Zevenhuizen te bouwen is definitief vernietigd!

Dit komt omdat het schepencollege van Lint zich niet langer wenst te verdedigen in de lopende gerechtelijke procedure. Daarom geeft de rechter ons nu automatisch gelijk: de schorsing van de vergunning in september wordt omgezet in een vernietiging.

Het gemeentebestuur gooit deze verkavelingsvergunning zelf in de prullenbak!

Dit is lastig. Zevenhuizen vzw. wenst écht dat de rechter het dossier grondig behandelt. Wij geloven dat de wettelijke basis van deze verkaveling ontbreekt omdat ze in tegenspraak is met Europese milieuwetgeving. Als de rechter ons hierin gelijk geeft, wordt het gebied in feite terug woonuitbreidingsgebied (zoals voor 2009). Omdat het gemeentebestuur nu stopt, blijft hierover onzekerheid. Daarom verstuurden wij vandaag een brief naar de rechter met de vraag het dossier toch ten gronde te behandelen.

We zijn niet blij. De gemeente Lint maakt nutteloze kosten en jaagt haar burgers op kosten. De gemeente betaalde nu reeds minstens 35.000 euro aan specialisten, studiebureaus en advocaten om deze vergunning erdoor te krijgen. Honderden werkuren van gemeentelijke ambtenaren gooit ze met deze plotse wending in de vuilbak. Ook als jonge vzw werkten wij lang en hard. Wij betaalden meer dan 12.000 euro aan gerechtskosten. Waarom de procedure in deze fase stoppen en over een paar maanden van nul een nieuwe aanvraag (en dus een nieuwe procedure) opstarten?

Waarom wil het schepencollege dit? Zo dwingt ze ons opnieuw tot hoge gerechtskosten. Zeker nu de prachtige natuur grotendeels kapot gemaakt is, hoopt men misschien dat wij opgeven.

Wij geven niet op. Zevenhuizen is het brongebied van de Zevenhuizenloop. Hier geldt een wettelijke zorgplicht van de overheid. De Grote Weerschijnvlinder, het Ongevleugeld Lieveheersbeestje, vleermuizen en rietvegetatie zijn wettelijk beschermd via het natuurdecreet. Het bosdecreet, dat van toepassing is op perceel 183C, verbiedt kappen zonder vergunning. De trage wegen die buurtbewoners al decennia lang gebruiken zijn openbaar. Het gemeentebestuur deed alsof al deze wetgeving niet bestaat en stond toe dat de ontwikkelaar de gronden al bouwrijp maakte, al werd de vergunning geschorst.

Dit kunnen wij niet accepteren. Geef terug ruimte aan de uitzonderlijke dieren en planten in Zevenhuizen. Geef mensen de kans om er met de hond te wandelen, om kinderen vrij te laten spelen of tot rust te komen en te genieten van verwilderde natuur.

Mogen wij verder op u rekenen? Stuur ons een mailtje met een signaal dat wij met uw steun opnieuw naar de rechter mogen stappen om de natuur en de trage wegen te laten herstellen. Zevenhuizen vzw wil het gemeentebestuur in gebreke stellen omdat zij haar zorgplicht niet is nagekomen en vragen aan een rechter om haar aansprakelijk stellen voor de natuurschade. Help ons om deze nieuwe stap financieel aan te kunnen.

Wij zijn fier. De rechter geeft ons gelijk. Dit is een fantastische stap in de goede richting. Zoveel mensen hielpen ons dit alles te verwezenlijken met financiële steun, ideeën, aanmoedigingen, tijd of werk. Wij zagen en geloofden dat het anders kon. Samen. Met veel engagement. Met vallen, opstaan en weer doorzetten. Aantonen dat het anders kan, is ons gelukt. Laten we samen genieten van dit resultaat.

Wij zijn benieuwd. Wat is jouw stem in dit verhaal? Een verhaal dat we samen schrijven. Want nu er niet gebouwd wordt, start een nieuwe fase. We kunnen met de voeten op de grond en vol vertrouwen dromen over de mogelijkheden met de laatste open ruimte van Lint. Spreek mensen aan. Laten we samen nadenken en toekomstgericht kiezen.

vrijdag 23 september 2022

Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst Verkaveling Zevenhuizen

Wij stapten in juli naar de rechter om de verkavelingsvergunning te laten vernietigen. Zie bericht hieronder.

Gisteren (22/9), maakte de Raad voor Vergunningsbetwistingen haar eerste beslissing bekend. De Raad zegt dat de gemeente Lint en de provincie Antwerpen een loopje nemen met het decreet ‘natuurbehoud’ en haar plicht tot zorg hiervoor. Volgens dat decreet dient ‘de bevoegde overheid er zorg voor te dragen dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan’. Minstens voor 86 hoogstammige populieren, twee wilgen, één historische knoteik en één haag is niet duidelijk of deze schade te vermijden was. Voor de Raad is dit argument alleen al voldoende om project Zevenhuizen ‘on hold’ te zetten.

De beslissing van de gemeente wordt geschorst.

Pieter, bestuurder van Zevenhuizen vzw,  was vorige dinsdag (13/9) aanwezig bij de zitting van Raad. Hij zegt daarover: “Onze advocaten hebben met succes gepleit om de vergunning te schorsen. De voorzitter heeft me twee keer aan het woord gelaten. Ik wees op de hoogdringendheid van het dossier en op  de hoge natuurwaarde die verloren gaat. Deze zitting heeft me nog meer doen geloven dat we een goed dossier hebben. Ik kwam met een gerust gevoel terug van Brussel”

Ons argumentatie houdt steek. Zevenhuizen vzw toonde bijvoorbeeld overtuigend aan dat 100-den bomen op de inventaris ontbraken, dat het model 'hemelwater' in tegenspraak is met het gemeentelijk RUP, dat er negatieve effecten zijn om Vlaamse topnatuur ten noorden van het verkavelingsgebied. 

Let op: door deze bijkomende procedure voor hoogdringendheid schorste de Raad de uitvoering van de verkavelingsvergunning. Hierdoor mogen er geen werken meer gebeuren die de site bouwrijp maken.

Er loopt daarnaast een de procedure tot nietig verklaring. We stellen sinds 2017 dat de wettelijke basis voor deze verkaveling ontbreekt omdat de milieueffecten niet voldoende onderzocht werden. Dit argument ondergraaft de bestemming van het gebied. De definitieve uitspraak hierover wordt eind 2023 verwacht.

Bekijk ons prachtige fotoboek of dit bio-ecologisch rapport om kennis te maken met de natuurwaarde van Zevenhuizen.
donderdag 22 september 2022

Stop de vernieling van waardevolle natuur in Lint

In opdracht van de projectontwikkelaars én met medeweten van het gemeentebestuur wordt deze dagen het gebied Zevenhuizen gefreesd en vermalen. Het gaat om de vernietiging van beschermde rietvegetatie, de vernieling van het leefgebied van uitzonderlijke soorten zoals het ongevleugeld lieveheersbeestje, het verwijderen van  bomen en de verstoring van het brongebied van de Zevenhuizenloop.

Het bestuur was vooraf op de hoogte gesteld en beschouwt deze onnodige vernietiging van waardevolle Lintse natuur als normale ‘onderhoudswerkzaamheden’ en weigert op te treden ondanks ons onmiddellijk verzoek. Vorige week (dinsdag 13 september) werd bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog gepleit om de vergunning om te verkavelen te schorsen. Dit betekent de toegekende vergunning 'on hold' zetten. vzw Zevenhuizen wil met deze aanvullende procedure de unieke natte natuur beschermen in afwachting van de definitieve beslissing in beroep van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Met de huidige vernietiging nu willen de projectontwikkelaars voorkomen dat de waarde ervan nadien wordt ingezet tijdens de rechtsgang. Ze vernietigden dus onze bewijsvoering. Zo toonden wij met spijkerharde luchtfoto's uit 2009 en 2019 aan dat er 100-den bomen op de inventaris van de projectontwikkelaar ontbraken. Juist deze bomen worden nu verwijderd.

Wij stellen tot onze verbijstering vast dat de projectontwikkelaars de uitspraak van de Raad niet afwachten. Nochtans komt deze uitspraak allicht deze week nog. Het is een duidelijke handeling om het gebied bouwrijp te maken. Dit doen, met medeweten van het gemeentebestuur, tijdens een lopende procedure is een miskenning van de rechterlijke macht, een fundament van onze democratie!

Wij vinden het daarom heel opmerkelijk dat de gemeente niet optreedt. Dit voorjaar vroeg het gemeentebestuur aan de deputatie in een schrijven van 28 maart 2022 om “Opname van een tijdsschema en stappenplan (vb. in samenspraak met Natuurpunt) om de bestaande fauna en flora op het terrein te behouden met voldoende aandacht voor het mogelijks verplaatsen van habitats op de juiste tijdstippen in het jaar." Bekijk ons prachtige fotoboek en ontdek hoe mooi en waardevol deze natuur is.

Daarom beschouwt vzw Zevenhuizen deze  zogenaamde ”onderhoudswerken” tijdens de lopende procedure als een belemmering van de normale rechtsgang en een nodeloze vernietiging van de natuur. Het getuigt van weinig respect tegenover iedereen die het natte open ruimtegebied Zevenhuizen met haar historische grasland, erfgoedbomen en eeuwenoude trage wegen koestert. 


Laat er geen twijfel over bestaan: er is nog niets definitief beslist, dus wij doen verder.


donderdag 11 augustus 2022

vzw Zevenhuizen stapt naar de rechter

De deputatie (het 'schepencollege' van de provincie, samengesteld uit leden van de CD&V en N-VA) bevestigde eind mei -zoals verwacht- de verkavelingsvergunning van het gemeentebestuur van Lint (eveneens CD&V en N-VA). Daarom gaat vzw Zevenhuizen nu in beroep tegen deze politieke beslissing bij een rechtbank. Onze raadslieden zijn Hendrik Schoukens (o.a. UGent) en Gwijde Vermeire (specialist milieurecht). Het is onze bedoeling om de verleende vergunning te laten vernietigen zodat de verkaveling niet kan doorgaan.

Vzw Zevenhuizen stapte naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning voor Zevenhuizen te laten vernietigen. Dit verzoekschrift van 118 bladzijden werd ingediend op 11 juli 2022. De rechtbank verklaarde ondertussen dit verzoek volledig en ontvankelijk. Onze zaak werd geregistreerd onder rolnummer 2122-RWb-0827-5A.Op welke basis denken wij dat de vergunning kan vernietigd worden:

 • de overheid hield bij de beoordeling van de milieueffecten van het project geen rekening met het effect van verandering in landgebruik op haar eigen klimaatdoelstellingen. Dit is strijdig met Europese wetgeving (LULUCF-Verordening).
 • bij de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen én bij het gemeentelijk planningsproces werden "het nul-alternatief" (dit zijn effecten op het milieu als het project niet wordt uitgevoerd) en ook de alternatieven voor locatie 'Zevenhuizen' werden nooit onderzocht. Dit is strijdig met de richtlijnen van milieueffectenrapportage (o.a. plan-MER-Richtlijn 2001/42/EG)
 • deze verkaveling schendt het natuurdecreet en vegetatiebesluit. Het gebied is ecologisch waardevol. Er leven uitzonderlijke soorten die verloren zullen gaan. Het brongebied van de Zevenhuizenloop heeft een rietvegetatie en er jagen vleermuizen. Brongebieden, rietvegetatie en vleermuizen zijn beschermd. De overheid dient te waken dat natuurwaarde niet achteruit gaat. Er zijn onvoldoende garanties dat dit het geval is. Dit is strijdig met het 'standstill-beginsel' in het DABM en tal van andere milieuwetgeving.
 • het project is gebaseerd op 'Ruimtelijk UitvoeringsPlan Zevenhuizen. Zo'n plan is onderhevig aan een Milieu-Effecten-Rapport. Lint voerde echter louter een beperkte screening uit. Sinds 2017 wijzen buurtbewoners erop dat deze werkwijze onwettelijk is. Ook andere vergunningen werden om deze reden nietig verklaard.
 • Gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) behoren tot de Vlaamse topnatuur.  Er bevinden zich meerdere VEN-gebieden in de nabije omgeving van het project. O.a. door de lozing van ongezuiverd afvalwater (door het regelmatig falen van het zuiveringsstation tussen Lint en Hove) in de Lachenebeek en door stikstofdeposities via de lucht zal dat VEN-gebied schade ondervinden. Dit is strijdig met het decreet natuurbehoud en Besluiten van de Vlaamse Regering inzake VEN-wetgeving en houden een schending in van o.a. het voorzorgsbeginsel en het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel.
 • Deze vergunning schendt verschillende bepalingen uit het Waterwetboek. Vooral op vlak van grondwater zijn er (kwalitatieve en kwantitatieve) wijzigingen die het gecoördineerd Decreet Integraal Waterbeheer schenden.  De centrale waterbufferzone en de aanleg van ondergrondse parkings zal het watersysteem verslechteren en brengt haar natuurlijke werking in gedrang. Een verplicht advies hierover bij de Vlaamse Milieu-Maatschappij ontbreekt. Dit is strijdig met o.a. art. 1.3.1.1 van het GDIW.
 • Het dossier bevat verschillende materiële fouten. Er is blijkbaar erg onzorgvuldig te werk gegaan met informatie en studies. Zo ontbreken bijvoorbeeld de helft van de bomen die gekapt zullen worden in de plannen.

Daarnaast heeft vzw Zevenhuizen een procedure tot schorsing ingediend. Dit komt omdat de provincie een vergunning verleende die kan worden uitgevoerd. De verkavelaar kan dus nu al bomen kappen, straten aanleggen en met graafwerken beginnen dankzij de goedkeuring die hij nu al (via politieke weg) op zak heeft, ook al kan die vergunning nadien (via juridische weg) nog vernietigd worden. Om de natuur in het gebied te beschermen, diende vzw Zevenhuizen ook een verzoek in tot schorsing. Zo kunnen we deze werkzaamheden stilleggen zodra de schoontijd eindigt. Indien de rechtbank deze schorsing toekent, kan er niet gestart worden met werken zolang de juridische procedure loopt.

Naar de rechtbank stappen kost heel veel geld. Daarom vragen wij uw financiële bijdrage. Het rekeningnummer van vzw Zevenhuizen is  BE04  0019  0841  9931. Iemand die geld stort aan onze v.z.w. kan op elk ogenblik inzage hebben in de rekening. Door deze QR-code te scannen steunt u ons veilig en snel, zelfs voor een klein bedrag.

Dankzij uw steun kunnen we de openstaande facturen van onze advocaten betalen. Wil je meer weten over vzw Zevenhuizen, lees dan deze pagina 'Over Ons'.

vzw Zevenhuizen stapte eerder ook al naar de Raad van State om de aanleg van wegen aan te vechten. Lees onderstaand bericht.

PS het is niet eenvoudig om een juridisch dossier samen te vatten in een post van enkele regels. U vindt hier het volledige verzoekschrift. Mail ons met uw contactgegevens en we bezorgen u meer informatie over onze stappen.zaterdag 9 april 2022

Zevenhuizen stapt naar de Raad van State

Op 1 april 2022 werd een verzoekschrift neergelegd bij Raad van State (afd. bestuursrechtspraak) tot nietigverklaring van het besluit van de gemeenteraad van Lint van 25 mei 2021 om  gemeentewegen aan te leggen voor “Project Zevenhuizen”.

De gemeenteraad trad -volgens ons- in haar beslissing het decreet lokaal bestuur én het decreet betreffende de omgevingsvergunning met de voeten. Bovendien werden hierbij de motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel als basisprincipes van behoorlijk bestuur geschonden. Daarnaast zeggen experten ons dat de overdracht van het waterbeheersysteem naar de gemeente niet correct gebeurde.

De gemeenteraad hield -volgens ons- geen rekening met de vaststaande waterproblematiek en het overstromingsrisico bij de beoordeling van het wegtracé. Bovendien was de gemeenteraad onzorgvuldig door de voorgestelde aanbevelingen van de mobiliteitsstudie zelfs niet te onderzoeken. Ten slotte dienen wijzigingen van het gemeentelijk wegennet steeds ten dienste te staan van het algemeen belang. Gezien de ecologische waarde van de natuur in Zevenhuizen, de klimaatimpact van verharding en de aangetoonde overstromingskans gaat de gemeenteraad in tegen het algemeen belang.

Gezien de samenhang tussen de aanleg van de straten en de verkavelingsvergunning, werden we gedwongen om ook tegen de beslissing over gemeentewegen in beroep te gaan bij de Raad van State. Dat jaagt ons helaas op kosten en verplicht ons twee procedures in te stellen. Één bij de Raad van State (tegen de gemeentewegen) en allicht één bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (tegen de verkavelingsvergunning).

Voor het beroep tegen de omgevingsvergunning dat we ingesteld hebben bij de provincie, zal op 5 mei 2022 om 12u15 door de provinciale omgevingsvergunningscommissie een hoorzitting georganiseerd worden. Tegen eind mei zal de deputatie zich uitspreken over de verkavelingsvergunning. Als die de verkaveling bevestigt, stapt vzw Zevenhuizen ook naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning voor Zevenhuizen te laten vernietigen.

maandag 21 maart 2022

OPEN BRIEF aan alle politici van LINT


Geachte Lintse politici

Op 19 maart stelden buurtbewoners verontwaardigd vast dat een loonwerker uit Arendonk (54 km!) in opdracht van de ontwikkelaars schade toebracht aan gebied Zevenhuizen. Bekijk dit filmpje of deze PowerPoint (downloaden en in presentatie-modus afspelen owv. filmpjes geïntegreerd).

U ziet het: troosteloos! Jonge bomen en struiken werden kapot gemaaid.

Zoals u weet uit ons bezwaarschrift bij het openbaar onderzoek (blz 26 --> 33) beoordeelde INBO in april 2016 het gebied als een “complex van biologische waardevolle en zeer waardevolle elementenen is Zevenhuizen gesitueerd nabij een Speciale Beschermingszone en Natura 2000-habitats. Het betreft een kwetsbaar gebied. Zie beroepsschrift (blz 25, 27, 28 en 30-->45).

Zevenhuizen ligt in een overstromingsgebied en bestaat grotendeels uit natte graslanden met een ecologische waarde. De graslanden zijn ruw en vormen een potentieel tot dottergrasland. Ze herbergen een grote diversiteit aan planten en dieren, terug te vinden op waarnemingen.be. Het gaat om meer dan 200 soorten planten, insecten en dieren, ook zeldzame zoals de walnootsteltmot, de fijne golfbandmot, de zuidelijk halmboktor en tal van vlinders en nachtvlinders. Steeds zeldzamer wordende akkervogels bouwen er hun nest.

Als een loonwerker het gebied omploegt, zal de opgeslagen koolstof in de bodem vrijkomen. Dit heeft desastreuze effecten op het klimaat. Verandering in landgebruik, m.a.w. omploegen, is jaarlijks verantwoordelijk voor 10-15% van alle broeikasgassen die worden uitgestoten. Wat doet onze gemeente voor het klimaat?

Als de loonwerker die beweert daar een maisveld aan te leggen, pesticiden of herbiciden gebruikt, is dit een direct gevaar voor o.a. de grote weerschijnvlinder en de zwervende pantserjuffer die in Zevenhuizen waargenomen werden en op de lijst met prioritaire soorten in de prov. Antwerpen staat.

Zevenhuizen vzw vraagt namens alle 1.792 betrokken bezwaarindieners aan u, ons bestuur en aan alle leden van de gemeenteraad, om dringend bewarende maatregelen te treffen. Wij doen hierbij de volgende concrete suggesties:

 • Verbod op verandering in landgebruik en op een tijdelijke functiewijziging.
 • Opleggen van een minimale afstand (35 meter) ten opzichte van de ecologisch waardevolle elementen.
 •  Uitvaardiging van een gemeentelijk reglement dat intensieve landbouw op ecologisch waardevolle gebieden verbiedt.
 • Een tijdelijke ingebruikname afspreken door bijvoorbeeld Natuurpunt of een andere milieuvereniging onder de regeling van ‘tijdelijke’ natuur. Ook buurtbewoners zullen hier graag toe bijdragen. De gemeente Lint is mede-eigenaar via De Ideale Woning en maakt deel uit de groep projectontwikkelaars die de tijdelijke ingebruikname door een landbouwer toestond. U kunt stappen zetten om dit te doen.
 • Een verbod uitvaardigen voor het gebruik van pesticiden en herbiciden in onze gemeente, waar nauwelijks nog landbouwers actief zijn. Of laat u zomaar toe dat een loonwerker uit Arendonk hier in Lint in opdracht van de projectontwikkelaars vergif komt sproeien?
 • De gezondheid van de omwonenden bevorderen door eerst de delen waar asbest aanwezig is te saneren zodat deze worden opgeruimd voor een tractor die delen van golfplaten en leien kapot maalt en verder verspreidt in de lucht en de omgeving.

Wij geloven dat u uw verantwoordelijkheid binnen uw bevoegdheden zult nemen en conform de bepalingen en werkwijze van de provincie een effectieve bescherming zult realiseren. Wij helpen u graag om deze concrete stappen te zetten.

Zoals u weet onderzoekt momenteel de Provinciale Omgevingsambtenaar ons beroepsschrift. Daarin wordt de ecologische waarde juist als argument gebruikten. Die natuur, het bewijsmateriaal voor de ecologische waarde, vernietigen belemmert de normale rechtsgang die we in onze democratie mogen verwachten.

Daarom nodigen we het schepencollege uit voor een nabespreking van wat zaterdag 19 maart gebeurd is. De leden van het aanwezige schepencollege en de burgemeester zagen zichzelf als onbevoegd. De burgemeester en de schepenen stelden eenvoudigweg dat ze niets kon doen aan wat er gebeurde. Nochtans is de ingebruikname voor landbouw een vegetatiewijziging. Een vegetatiewijziging moet vergund worden! Noch de aanwezige projectontwikkelaar, noch de loonwerker, noch de burgemeester, noch de aanwezige schepenen konden een vergunning voorleggen. Zevenhuizen vzw. wenst daarom in die bespreking op papier dat de gemeente Lint effectief een toelating verleende om deze vegetatiewijziging uit te voeren. Zevenhuizen vzw. wenst dat op papier gezet wordt dat de ecologisch waardevolle elementen gerespecteerd worden en dat de huidige rechtsgang gerespecteerd zal worden.

Dit is wat we in een normale democratie mogen verwachten.

Wij kijken uit naar uw antwoord.

 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Zevenhuizen vzw.

donderdag 13 januari 2022

Zevenhuizen vzw wenst u het allerbeste: een hoopvol 2022 en tot binnenkort

 

Hartelijk dank voor uw steun en vertrouwen in het voorbije jaar!

vrijdag 22 oktober 2021

Zevenhuizen lanceert unieke wedstrijd: ZEVEN -kabouter- HUIZEN?

Zin in een spannende wedstrijd? Doe mee met:


Raad correct het aantal waarnemingen van paddenstoelen en zwammen in Zevenhuizen dat er gespot wordt tussen vandaag en 16 december 2021. Hoeveel unieke kabouter-huisjes zijn er eigenlijk in het verkavelingsgebied?

Heb je correct geraden, dan win je een volle mand met leuke wereldwinkel- en streekproducten met o.a. Wild van Hoof, BLOND ambachtelijk bier.

Deelnemen is gratis en kan enkel als je in Lint, Kontich, Hove, Duffel, Boechout of Lier woont (of lid van Zevenhuizen vzw bent). 

Volg hier de actuele stand van waarnemingen op. Zo kan je in 'real time' kijken of je kans maakt om te winnen. 

Deelnemen is gratis en kan tot en met 1 november om 23u59 via deze link.

TIP: Maak een herfstwandeling met kinderen en ga op zoek naar de huizen van de kabouters die er nu al in Zevenhuizen wonen. Maak foto's en schat het aantal kabouterhuisjes die de natuur bouwt in Zevenhuizen. Laat hén schatten en noteer dit aantal op ons wedstrijdformulier. Zo kunnen de kinderen eind december zelf ontdekken of hun schatting juist was.

Hoeveel kabouterhuisjes zijn er eigenlijk in Zevenhuizen?

Weet jij het juiste aantal?

Zeven kabouter Huisjes?

vrijdag 1 oktober 2021


Ontdek verborgen paadjes in Lint


Op zondag 17 oktober 2021 deed Zevenhuizen mee aan de Dag van de Trage Weg. Ontdek jij mee de verborgen paadjes van Lint? 

We vertrekken aan ingang van CC De Witte Merel om 10 uur. We stappen door het unieke gebied Zevenhuizen. Via de vlinderweide trekken we naar het bos van Marpingen en bezoeken we de mooie kapel. Waar we binnen uitleg krijgen over de geschiedenis. Onderweg krijgen we leuke weetjes over de natuur in Lint en het erfgoed in het bos. Totale afstand is ongeveer 5 km.

Duimen voor goed weer! Goede wandelschoenen zijn een must.  Viervoeters kunnen in het Marpingen-bos helaas niet mee. 

Meer informatie op de website van de Dag van de Trage Weg.

Wil je onze route kennen, klik dan op dit kaartje.


woensdag 28 juli 2021

NIEUWSFLASH - Uitzonderlijke juffer in zevenhuizen

Fotografeer mee de mooie natuur in Zevenhuizen

Juli 2021 NIEUWSFLASH  


In de eerste week van juli is ons beroepschrift ingediend bij de provincie

Dit beroep is nog uitgebreider dan ons origineel bezwaar dat we in februari samen indienden bij de gemeente. Het bevat nog meer argumentatie rond wateroverlast, nu zo actueel!  Ook mobiliteit, ruimtelijke ordening, en de onwettelijkheid en onnodigheid van deze verkaveling zijn hierin verder uitgediept. 


Bovendien is er een omvangrijk hoofdstuk toegevoegd met waarnemingen van fauna en flora ter plaatse. Verschillende mensen zijn aan de slag om foto's en geluidsopnames te maken en door te sturen. Enkele zeldzame planten en insecten zijn al gecatalogeerd zoals de zwervende pantserjuffer en de grote weerschijnvlinder.


Wie graag meedoet met  foto's van planten, insecten en vogels in Zevenhuizen: heel graag! Elk seizoen brengt immers iets nieuws... 


Waarnemingen in Zevenhuizen
We kijken uit naar uw ontdekkingen. Stuur naar verkavelingzevenhuizen@gmail.com of naar www.waarnemingen.be

woensdag 26 mei 2021

Stratentracé goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 mei

NV-A en CD&V keurden eind mei het stratentracé voor Zevenhuizen goed (één gemeenteraadslid van de CD&V onthield zich). De oppositie (Open Vld, Vlaams Belang, Groen en Vooruit) stemde tegen.

Ondertussen is ook de verkavelingsaanvraag zelf goedgekeurd door het schepencollege. Wij bereiden een beroep voor bij de provincie. Dit moet ten laatste op 8 juli 2021 worden ingediend.

downloadbaar in hoge resolutie

De beslissing van de gemeenteraad is gebaseerd op fouten in het dossier (zoals bestaande voetwegen waarvan gedaan wordt dat ze niet bestaan), cruciale documenten (zoals een verslag van de Gecoro) die ontbreken en uit de dossierstukken is duidelijk dat het schepencollege besliste en de gemeenteraad uit haar wettelijke bevoegdheid werd gehaald. Zo werd niet alleen de 'voorliggende overeenkomst met de verkavelaars met de voorwaarden' onttrokken aan de bevoegdheid van de gemeenteraad, maar kan je ook aan de data zien dat de beslissing van het schepencollege voorafgaand was aan die van de gemeenteraad. We zullen dan ook stappen zetten om ook deze onjuiste en ondemocratische beslissing ongedaan te maken. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. We bekijken momenteel welke hiervan de beste is.

Buurtbewoners en mensen die stroomafwaarts van de Zevenhuizenloop wonen zullen negatieve gevolgen ondervinden van deze verkaveling. Wij roepen hen op om met ons contact op te nemen om samen in beroep te gaan tegen deze beslissing bij de provincie. Vooral rond verkeersoverlast, geluidsoverlast, overstromingsrisico's en verlies van omgevingskwaliteit door het omzetten van natuur in asfalt en beton zijn belangrijke negatieve gevolgen van deze beslissing voor alle Lintenaars.