woensdag 28 juli 2021

NIEUWSFLASH - Uitzonderlijke juffer in zevenhuizen

Fotografeer mee de mooie natuur in Zevenhuizen

Juli 2021 NIEUWSFLASH  


In de eerste week van juli is ons beroepschrift ingediend bij de provincie

Dit beroep is nog uitgebreider dan ons origineel bezwaar dat we in februari samen indienden bij de gemeente. Het bevat nog meer argumentatie rond wateroverlast, nu zo actueel!  Ook mobiliteit, ruimtelijke ordening, en de onwettelijkheid en onnodigheid van deze verkaveling zijn hierin verder uitgediept. 


Bovendien is er een omvangrijk hoofdstuk toegevoegd met waarnemingen van fauna en flora ter plaatse. Verschillende mensen zijn aan de slag om foto's en geluidsopnames te maken en door te sturen. Enkele zeldzame planten en insecten zijn al gecatalogeerd zoals de zwervende pantserjuffer en de grote weerschijnvlinder.


Wie graag meedoet met  foto's van planten, insecten en vogels in Zevenhuizen: heel graag! Elk seizoen brengt immers iets nieuws... 


Waarnemingen in Zevenhuizen
We kijken uit naar uw ontdekkingen. Stuur naar verkavelingzevenhuizen@gmail.com of naar www.waarnemingen.be

woensdag 26 mei 2021

Stratentracé goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 mei

NV-A en CD&V keurden eind mei het stratentracé voor Zevenhuizen goed (één gemeenteraadslid van de CD&V onthield zich). De oppositie (Open Vld, Vlaams Belang, Groen en Vooruit) stemde tegen.

Ondertussen is ook de verkavelingsaanvraag zelf goedgekeurd door het schepencollege. Wij bereiden een beroep voor bij de provincie. Dit moet ten laatste op 8 juli 2021 worden ingediend.

downloadbaar in hoge resolutie

De beslissing van de gemeenteraad is gebaseerd op fouten in het dossier (zoals bestaande voetwegen waarvan gedaan wordt dat ze niet bestaan), cruciale documenten (zoals een verslag van de Gecoro) die ontbreken en uit de dossierstukken is duidelijk dat het schepencollege besliste en de gemeenteraad uit haar wettelijke bevoegdheid werd gehaald. Zo werd niet alleen de 'voorliggende overeenkomst met de verkavelaars met de voorwaarden' onttrokken aan de bevoegdheid van de gemeenteraad, maar kan je ook aan de data zien dat de beslissing van het schepencollege voorafgaand was aan die van de gemeenteraad. We zullen dan ook stappen zetten om ook deze onjuiste en ondemocratische beslissing ongedaan te maken. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. We bekijken momenteel welke hiervan de beste is.

Buurtbewoners en mensen die stroomafwaarts van de Zevenhuizenloop wonen zullen negatieve gevolgen ondervinden van deze verkaveling. Wij roepen hen op om met ons contact op te nemen om samen in beroep te gaan tegen deze beslissing bij de provincie. Vooral rond verkeersoverlast, geluidsoverlast, overstromingsrisico's en verlies van omgevingskwaliteit door het omzetten van natuur in asfalt en beton zijn belangrijke negatieve gevolgen van deze beslissing voor alle Lintenaars.

maandag 10 mei 2021

Tijd voor Actie!

Op 25 mei beslist de Lintse gemeenteraad over de aanleg van straten in Zevenhuizen.
Onze gemeenteraadsleden beslissen hiermee over de leefbaarheid van Lint. Waarom het stratentracé al goedkeuren nog voor de verkaveling zelf vergund is? Waarom moeten die wegen nu zo haastig op de gemeenteraad gestemd worden? Er hoeven helemaal nog geen straten aangelegd te worden.

De gemeenteraad kan beslissen:
'Er worden de komende jaren geen wegen aangelegd in Zevenhuizen!'.
Vergis u niet:
de ontwikkelaars bouwen
geen lief kasteeltje!


Een ongezien grote groep van 1.792 mensen tekenden in februari bezwaar aan tegen de verkaveling van dit gebied dat af en toe effectief overstroomt. Zij willen niet dat 10 hectare prachtige natte natuur verandert in asfalt en beton. Dat terwijl er in Lint genoeg andere bouwgronden en sociale woningen beschikbaar zijn.

Hebben Lintse politici ons signaal gehoord?

Toon je betrokkenheid bij dit uniek natuurgebied vlak aan ons centrum waar wij en onze kinderen en kleinkinderen nog decennialang zullen kunnen wandelen, spelen, ontdekken, rusten, ontspannen en genieten. Spreek onze gemeenteraadsleden aan om het stratentracé NIET GOED TE KEUREN. Zo kan natuur nog natuur blijven.

Elke Lintenaar krijgt rond 14 mei een affiche in zijn brievenbus. Hang tot 26 mei deze tekening aan je raam! Als je ze inkleurt, kan je een prijs winnen (volg hiervoor onze Facebook-groep 'Natte Voeten'). Overtuig vrienden en familie om ook een affiche te hangen.
Ken je persoonlijk gemeenteraadsleden van NV-A en CD&V? Spreek hen aan. Het gaat immers over de kwaliteit en geloofwaardigheid van hun politieke werk. Hoe ziet een betere toekomst voor de gemeente Lint er uit als je de omgeving voor haar bewoners hypothekeert door minder groen, minder gezonde lucht, meer verkeer, minder respect voor de natuur én haar inwoners?

Politiek gaat over vertrouwen, verantwoordelijkheid en transparantie. Wie wordt er beter van dit mega-groot project?

Met raamaffiches willen we doelgericht de gemeenteraadsleden van NV-A en CD&V aanmoedigen. Wij steunen hen bij een moedige (en de enige juiste) beslissing: het voorgestelde stratentracé afkeuren.

Ook u kunt nog steeds aansluiten bij onze groeiende groep die bezwaren maakt bij de verkaveling van Zevenhuizen. Vul dit formulier in om betrokken te blijven.

dinsdag 20 april 2021

Stratentracé Zevenhuizen op de Gemeenteraad van 25 mei 2021

Wij ervaren het als bijzonder cynisch ten opzichte van de 1.792 mensen die bezwaar indienden en respectloos voor de inhoudelijke argumentatie die werd opgebouwd in dit dossier om al in deze fase van de vergunningsaanvraag het wegentracé door te duwen op de gemeenteraad.
  • cynisch omdat de besprekingen van een inspraakorgaan, de Gecoro, nog moesten beginnen op het moment dat de beslissing reeds gepubliceerd stond op de website van de gemeente.
  • respectloos omdat verschillende argumenten zoals het feit dat deze verkaveling onnodig is (immers is in Lint plaats voor zo'n 600 woningen langs reeds aangelegde wegen) én onwettelijk is (immers de milieueffecten werden onvoldoende onderzocht, enkel MER- screening en geen volwaardig MER).

Ons bestuur, de meerderheid van CD&V en NV-A, lokt hiermee een dubbel beroep uit: bezwaarindieners en buurtbewoners moeten in beroep gaan tegen de verkavelingsaanvraag (=door het schepencollege) én in beroep gaan tegen de beslissing over de wegen op de gemeenteraad. Deze beroepen uitlokken leidt tot onnodige belasting van de openbare dienstverlening. Het jaagt alle betrokkenen nodeloos op kosten en dwingt hen tot nutteloze inspanningen. Immers, het is zéér onlogisch dat een gevolg van een verkaveling, -wegen aanleggen - wordt beslist vóór de beslissing over het uiteindelijke project -de verkavelingsaanvraag genomen werd. Deze stap van het bestuur is een duidelijke en een bewuste provocatie. Zeker omdat er in februari door twee afgevaardigden van de meerderheid was toegezegd om dit niet te doen.

Het is onbegrijpelijk dat de gemeenteraadsleden van de meerderheid nu een beslissing nemen over het wegentracé. Als dit gestemd wordt, krijgen de gronden een andere hoedanigheid: ze liggen aan een 'ingerichte' weg. In Vlaanderen is het alleen mogelijk om te bouwen aan een aangelegde weg. Het wegentracé is de zuivere bevoegdheid van gemeenteraadsleden. Daarom vragen we aan Malika, Rina, Sam en Hans (NV-A) en Jo en Georges (CD&V) om hun verantwoordelijkheid te nemen en het wegentracé af te keuren. We vragen hen om niet mee te gaan met de plannen van de projectontwikkelaar. Contacteer hen vandaag nog om dit te vragen. Je vindt hun contactgegevens hier. Enkel voor 25 mei kunnen we dit nog doen.
Na de stemming over de straten in Zevenhuizen, is het allicht te laat.

PS Sluit ons vandaag nog aan bij onze bezwaren.

donderdag 25 februari 2021

ARCHIEF BERICHT Vijf oplossingen voor Zevenhuizen

 Wij nodigen u uit om kennis te maken met onze vijf oplossingen, vijf volwaardige beleidsalternatieven voor Zevenhuizen.

Straks van 20u30 tot 21u30 online infomoment. 
op de agenda:
1. toelichting bezwaarschrift, nieuwe informatie en bijkomend bezwarend materiaal
2. vijf concrete oplossingen en beleidskeuzes
3. dialoog en vragen over de bezwaren en de oplossingen (tijd hiervoor kan wat uitlopen)

U kunt  deelnemen door gewoon om 20u29 te klikken op deze link. Het aantal deelnemers is begrensd. Indien de ruimte volzet is, laten we dit hier weten. We zoeken nadien een moment voor een tweede infomoment.