Natuur kapot maken

Projectontwikkelaars spelen opnieuw vuil spel in Lint!


Op 16 september
 2022 begon men het gebied Zevenhuizen te frezen en te malen.

Het gaat om de vernietiging van beschermde rietvegetatie, de vernieling van het leefgebied van uitzonderlijke soorten zoals het ongevleugeld lieveheersbeestje, het verwijderen van  bomen en de verstoring van het brongebied van de Zevenhuizenloop. Het bosdecreet is van toepassing op perceel 183C. Dat decreet verbiedt kappen zonder vergunning..

Ondanks groot protest van buurtbewoners en leden van Zevenhuizen vzw laat de burgemeester en het schepencollege dit gebeuren.Alle vrijwilligers van Zevenhuizen vzw zijn zeer verontwaardigd !

Het is een duidelijke handeling om het gebied bouwrijp te maken. Dit doen, met medeweten van het gemeentebestuur, tijdens een lopende procedure is een miskenning van de rechterlijke macht, een fundament van onze democratie!

Enkele dagen later, schorst de rechter de verkavelingsvergunning! 


Projectontwikkelaars tonen ware gelaat en spelen vuil spel in Lint!


Tijdens de lopende beroepsprocedure geven ze opdracht om waardevolle natuur in het Zevenhuizengebied te vernietigen.

Zaterdagmorgen 19 maart 2022 komt een loonwerker uit Arendonk (54km) in Zevenhuizen een maisveld aanleggen.

Ondanks groot protest van buurtbewoners en leden van Zevenhuizen vzw laat de burgemeester en het schepencollege dit gebeuren.


Alle vrijwilligers van Zevenhuizen vzw zijn zeer verontwaardigd en teleurgesteld over wat er zich zaterdagmorgen 19 maart 2022 heeft afgespeeld.

Onbegrijpelijk dat ons bestuur niet optreedt. Immers, er zijn voldoende voorbeelden waar dit wél gebeurt. Bijvoorbeeld De stad Mechelen legt klepelmachine die een terrein bouwklaar maak stil!

Wat maakt dat dit niet in Lint kan?

Wat vooraf ging

1.792 mensen van Lint en omstreken dienden vorig jaar een bezwaarschrift in tegen ‘verkaveling Zevenhuizen’. Voor veel Lintenaars is dit hun dagelijks wandelgebied, doorkruist met enkele trage wegen. Zevenhuizen ligt in een overstromingsgebied en bestaat grotendeels uit natte graslanden met een ecologische waarde. De graslanden zijn ruw en vormen een potentieel tot dottergrasland. Ze herbergen een grote diversiteit aan planten en dieren, terug te vinden op waarnemingen.be.

Momenteel onderzoekt de Provinciale Omgevingsambtenaar de situatie. In het beroep dat Zevenhuizen vzw indiende tegen de verkaveling wordt o.a. de ecologische waarde van het gebied als argument voor natuurbehoud en tegen de verkaveling gebruikt.

Door deze natuur te vernietigen wordt de normale rechtsgang die we in onze democratie mogen verwachten belemmerd. De argumenten worden letterlijk van de kaart geveegd. Bewijsmateriaal wordt vernietigd.
19 maart 2022: een trieste dag voor waardevolle natuur in Lint

Afgelopen zaterdagmorgen kwam in opdracht van de projectontwikkelaars, een loonwerker uit Arendonk met een maaibalk over het terrein gereden. Enkele dagen eerder was er langs beide zijden van het gebied een bord geplaatst dat aankondigde dat Zevenhuizen tijdelijk zou worden in gebruik genomen door een landbouwer. Een maisveld dat de loonwerker gewoon mag besproeid worden met pesticiden, zodat de waardevolle natuur verdwijnt.  

Nergens een aanvraag of vergunning te bekennen! Nochtans is dit een vegetatiewijziging die onderhevig is aan een vergunning.

Kris kras en schijnbaar zeer gehaast reed de loonwerker door het gebied, duidelijk met de bedoeling om in zo weinig mogelijk tijd zoveel mogelijk te vernietigen.
Honderden jonge bomen, opgeschoten zaailingen van de 100-jarige knoteiken, anemonen, grassen van het ruwe graslanden, nesten van tal van weidevogels ....alles moest eraan. Er werden jonge bomen gemaaid die groter waren de bomen in het Lints klimaatbos. Fazanten broedend in het riet werden verjaagd door het onverwachte maaigeweld. Stukken asbest werden opengereten zonder zorg voor de gezondheid van de buurt, … geen scrupules …. zonder vergunning ...

Dat kan blijkbaar allemaal in Lint.

Alerte buurtbewoners reageerden in maart snel en effectief.

Vrijwilligers van Zevenhuizen vzw verwittigden de politie, alarmeerden de schepen van natuur en de burgemeester. Zij kwamen ter plaatse maar de Lintse politici belden in het rond maar deden niets. 


De burgemeester van Lint, Rudy Verhoeven zelf reeds meer dan 10 jaar bestuurder bij de Ideale Woning en gaf mogelijks mee de opdracht aan de loonwerker om de natuur te vernietigen.  De burgemeester en twee andere schepenen die aanwezig waren, gaven aan dat ze ‘ONBEVOEGD’ waren om iets te doen en geen stappen zouden zetten om de natuur te beschermen.

Buurtbewoners samen met andere vrijwilligers van Zevenhuizen vzw waren verontwaardigd en lieten het daar niet bij. Ze reikten meerdere voorstellen en mogelijke oplossingen aan. Daarbij constateerden ze tot hun verbazing dat de Lintse politici, die al jaren dit dossier op hun bureau hadden en voor de verkaveling hadden gestemd, zelfs niet wisten dat INBO in april 2016 het gebied als een “complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen” had geklasseerd en dat Zevenhuizen gesitueerd is nabij Speciale Beschermingszone en natura 2000.

Hoe schrijnend!

Na lang aandringen en na dreiging met juridische stappen, verkregen de vrijwilligers van Zevenhuizen dat er toch een zekere afstand werd bewaard tot meest kwetsbare ecologische zone.

Zoals u hieronder kunt zien op een schermafdruk van waarnemingen.be gaat het om bijna 600 waarnemingen van maar liefst 300 soorten, waarvan 9 zeldzame soorten (zie helemaal onderaan voor de lijst).
In maart 2022 nog wél op tijd gered!

Het meeste noordelijke stuk van Zevenhuizen is ingekleurd op de Vlaamse biologische waarderingskaart en bevestigd door tal van biologen en natuurkenners oa van Natuurpunt. In heel het gebied zijn er de laatste jaren meer dan 200 soorten planten, insecten en dieren geïnventariseerd, ook zeldzame zoals de walnootsteltmot, de fijne golfbandmot en de zuidelijk halmboktor. Tal van vlinders leven in het gebied zoals de weerschijnvlinder en tal van nachtvlinders. Duizenden bijen foerageren daar, diverse libellen leven er zoals o.a. de zwervende pantserjuffer en de keizerlibel. Akkervogels en roofvogels nesten en leven in het gebied, anderen zoals de hop gebruiken het in hun doorreis. De waarde van dit gebied voor het aanpalend VEN gebied is uitgewerkt in het beroep dat Zevenhuizen vzw indiende bij de provincie. De natuur nu vernietigen is dus tegen alle regels van het fatsoen.Wat doet Zevenhuizen vzw als reactie?

Wij verzamelen bewijsmateriaal voor deze en zullen dit gebruiken in de verdere juridische procedure.

Wij informeerden de Milieu-inspectie (onderdeel Agentschap Natuur & Bos)en vragen aan hen om een onderzoek in te stellen.

Wij nodigen het bestuur van Lint uit om de vergunning voor deze vegetatiewijziging te tonen.

Wij stelden een open brief op aan alle Lintse politici met de vraag om bewarende maatregelen te treffen en zo de ecologische waarde van dit gebied te vrijwaren.

Wij openden rekeningnummer BE04  0019  0841  9931 om deze natuur te beschermen. Hierop kunnen mensen storten om juridische stappen voor behoud van Zevenhuizen te steunen. Wie geld stort aan deze v.z.w. kan op elk ogenblik inzage hebben in de rekening. Vzw Zevenhuizen zal beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen indien de provincie een verkavelingsvergunning toekent.

Wij gaan verder met het inventariseren van de biodiversiteit in Zevenhuizen.

Dit zijn de negen zeldzame soorten die op het spel staan:


De Grote Weerschijnvlinder werd waargenomen in het gebied én dat hij in de provincie Antwerpen op de lijst prioritaire soorten staat, maar door Natuurpunt en Waarnemingen.be niet als zeldzaam in Vlaanderen wordt gecatalogeerd.

Ook de Zwervende Pantserjuffer werd waargenomen in Zevenhuizen stond tot vorig jaar op de lijst van prioritaire soorten.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten