donderdag 15 juni 2023

Asbest-wolken in Lint!

1. Besproeien met water?

Zevenhuizen vzw vindt het compleet onbegrijpelijk dat met dit droge, stoffige weer de verdere verspreiding van asbestvezels in de omgeving niet wordt tegengegaan, bijvoorbeeld door te besproeien met water. Reeds vorige week maandag (5/6) schreef OVAM: 'We hebben aan de milieuambtenaar aangegeven dat besproeien een goede voorzorgsmaatregel is'.

Omdat deze goede voorzorgsmaatregel niet wordt toegepast, heeft Zevenhuizen vzw maandag (12/6) opnieuw (!) de toezichthoudende overheid ingeschakeld. Zij schrijven: “Zodra ik uw antwoord las, belde ik met de burgemeester met het dwingend en dringend verzoek om toe te kijken op de correcte en consequente naleving van de opgelegde maatregelen én om me daarvan ook het visuele bewijs voor te leggen (foto’s dat er wel degelijk gesproeid wordt). Ik hoop er spoedig de bevestiging van te krijgen”

In tijden van waterschaarste is besproeien geen vanzelfsprekende keuze. Een sprinklersysteem dat zo’n oppervlakte continu besproeit verbruikt al snel 100 m3 per uur. Toch dient de gezondheid van buurtbewoners voorop te staan. De werkzaamheden stilleggen, had veel kosten en moeite bespaard. Dat was beter voor onze gezondheid en het milieu.2. Bouwpuin met asbest!

Zevenhuizen vzw contacteerde op 3 juni OVAM. OVAM schrijft ons op 9 juni: “Het bouwpuin in de omgeploegde bodem bestaat onder andere uit bakstenen, grote kiezels, beton, kunststof buizen, stukken metaal, elektrische kabels en stukken asbesthoudende platen (vaak gebroken door het affrezen/omploegen). De stukken asbesthoudende platen liggen verspreid over het terrein waar bouwpuin werd vastgesteld.”

Er werd een staalname van de bodem uitgevoerd voor analyse op asbest. De staalname van OVAM is dus louter om na te gaan hoe de bouwpuinlaag moet verwerkt worden. De zone met bouwpuin werd in drie deelzones verdeeld. In elke deelzone werden 3 gaten gemaakt van ca. 30cmx30xcm tot aan de onderzijde van de bouwpuinlaag (diepte 25 à 35cm). De metingen van OVAM zijn enkel in functie van de verwerking van afval.

OVAM zegt dat luchtmetingen zinvol zijn om de huidige kwaliteit van de lucht na te gaan. Hiervoor wordt een labo ingeschakeld die de meetstrategie bepaalt. Hierbij moet een milieu-kwaliteitsnorm gehaald worden. Dit moet wekelijks herhaald worden tot de afgravingen starten. Immers, de bodem waar het asbst afval zichtbaar is, moet sowiezo afgegraven worden. Er zullen saneringsmaatregelen opgelegd worden. Hierbij zal constant gemeten en gemonitord moeten worden hoeveel asbestvezels er vrijkomen bij de werkzaamheden.

3. Gerechtelijke stappen…

Zevenhuizen vzw contacteerde daarom ook de Milieu-inspectie. Zij stuurden vorige woensdag (7/6) een aanmaning naar de eigenaars om geen enkele handeling uit te voeren op het terrein die stofwolken kan veroorzaken.

De Milieu-inspectie zal op vraag van Zevenhuizen vzw een proces-verbaal opstellen. Hiervoor wachten zij op hun eigen labo-analyse. Zevenhuizen vzw vroeg aan de Milieu-inspectie de talrijke andere milieu-inbreuken zoals de wijziging van ‘historisch permanent grasland’, het vernietigen van een rietvegetatie (die beschermd is via Art. 7° van het Vegetatiebesluit), broedende akkervogels (Kievitsnesten) verstoren en de wettelijke noodzaak om het brongebied van de Zevenhuizenloop te beschermen (Art. 14 decreet Natuurbehoud) mee op te nemen in hun PV.

Zevenhuizen vzw pleit om swipestalen te nemen, bijvoorbeeld op de trampolines van buurtbewoners. Enkel zo is er duidelijkheid over de risico's die Lintenaars hebben gelopen. Indien de gemeente ervoor kiest om dit niet te doen, zullen we Toezicht volksgezondheid inschakelen om dit te laten vaststellen.

Zevenhuizen vzw zal aan de Procureur des Konings inzage vragen in de PV van de milieu-inspectie en deze zaak verder stofferen. Hieruit kan een strafzaak of een administratieve boete volgen.

Voor milieubescherming zullen we een aparte juridische procedure opstarten. 

4. Open vragen aan het bestuur

Hoe groot zijn de risico’s van die verschillende asbestwolken voor de buurtbewoners?

Wat is het precieze asbestgehalte in de bodem en hoe zal het saneringstraject gebeuren?

Hoe kon er een vergunning afgeleverd worden om daar aan landbouw te beginnen doen?

Wat heeft gemaakt dat de politie weigerde de werken stil te leggen ondanks de aanwezigheid van asbest?

Waarom hebben onze verschillende meldingen van asbest sinds 22 maart 2022 aan het lokaal bestuur niet geleid tot onderzoek of maatregelen?

5. Meer en betere communicatie en transparantie

Alvorens de afdeling Handhaving van OVAM een bestuurlijke maatregel of veiligheidsmaatregel oplegt, organiseert ze een hoorzitting.  Zevenhuizen vzw vraagt om bij die hoorzitting louter als getuige aanwezig te zijn om zo zicht te krijgen op de vastgestelde tekortkomingen wanneer die worden opsomt.

Zevenhuizen vzw wenst inzage in de informatie die tussen de handhavingspartners in het asbestdossier van Verkaveling Zevenhuizen uitgewisseld wordt. In het kader van openbaarheid van bestuur is deze transparantie wettelijk verplicht.  Wij vinden het dan ook jammer dat er niemand van de buurtbewoners aanwezig mocht zijn op het moment dat de bodemstalen werden genomen.

6. Onafhankelijk onderzoeken

Zevenhuizen vzw heeft daarom op zaterdag 3/6 twintig grondstalen genomen in een raster van 10m op 10m op het terrein. Deze stalen hebben we in hermetisch gesloten potjes gedaan. Zo kunnen we -indien nodig- de verspreiding van de vezels in de bodem onafhankelijk laten onderzoeken. Dit verder onderzoek is echter heel duur waardoor wij deze stalen nog niet naar een labo konden sturen. Help ons om dit onderzoek en verdere juridische stappen mogelijk te maken. Doe nu een gift op rekening BE04  0019  0841  9931 van vzw Zevenhuizen. Hartelijk dank voor uw vertrouwen.

Volgens dit bericht behoren de drainagebuizen niet tot verdacht materiaal. Op zondag 28/5 om 15u15 nam de politie een stuk asbest van een drainagebuis mee vanop het terrein dat nu afgespannen is. Zodra we dit stuk terugkrijgen, zullen we een foto van deze buis publiceren op deze website. Ook dit is overduidelijk asbest. Gelukkig kwam er een hondenliefhebber voorbij die bereid was het in zakje te doen zodat het veilig kon worden meegenomen door de agent.

7. Meer info over asbest

Asbest is schadelijk voor uw gezondheid. Lees hier informatie om uw  woning en uw tuin te zuiveren. Op zich vormt een eenmalige blootstelling aan hoge concentraties geen groot risico op longvlieskanker.

Een goede uitleg over asbest en de rol van de burgemeester bij asbestincidenten vindt u hier: https://asbest-info.be/wat-is-asbest/wat-zegt-de-wet-over-asbest/

Het is duidelijk dat het verkavelingsdossier van Zevenhuizen op steeds meer vlakken rammelt. Het lijkt helemaal absurd mocht over enkele weken de deputatie alsnog een vergunning afleveren. Want, de projectontwikkelaar diende op 14/6 nog een nieuw beplantingsplan in waarmee ze hopen de schade aan de natuur (waarvoor het vorige plan werd vernietigd, zie hieronder) te compenseren. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten