Een goed functionerende overheid heeft duidelijkheid nodig en rechtzetting 'gesneuveld'

Bespreking beroepsprocedure Raad voor Vergunningsbetwistingen (status 10 mei 2024)

Het verbaast ons dat de 'vorige' projectaanvraag wordt doorgezet bij de rechtbank. De nota's van advocaten blijven heen en weer gaan voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat terwijl Lint een 'andere' projectaanvraag blijkbaar ook aan het behandelen is.

Een goed functionerende overheid heeft duidelijkheid nodig: 
  • ofwel starten de ontwikkelaars een nieuw project (191 woningen) en gooien ze de vorige aanvraag in de vuilbak, dan laten zij dit ook weten aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen en zo stopt de verdere rechtsgang voor de vorige projectaanvraag.
  • ofwel behouden de ontwikkelaars het vorige project (205 woningen), wordt de rechtsgang verdergezet, behandelt de overheid dit ten gronde. In dit geval kan er vanuit geen enkele logica begrepen worden waarom de andere overheid, Lint, nu een openbaar onderzoek zou organiseren. Opnieuw worden ambtenaren in gang gezet, de Gecoro bijeengeroepen en omwonenden aan het werk gezet om bezwaren te formuleren. Bij de klaarblijkelijk verdere rechtsgang bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is dit verspilling van tijd en middelen.
Om het cru te stellen:

“men kan niet zwanger zijn van twee gelijkaardige projecten met een verschillende doorlooptijd”.

Zeker voor een klein bestuur als Lint, is dit verspilling van middelen. Wanneer het schepencollege volgende maand zou kiezen om een omgevingsvergunning toe te kennen voor het project met kenmerk OMV_2023083488, zet dit de deur open voor administratieve overlast. Burgers en bouwpromotoren kunnen zo telkens nieuwe varianten van omgevingsvergunningen voor buitengevelisolatie, buitenzwembaden,.... gaan indienen elke keer wanneer er beroep wordt aangespannen. Dit is niet wenselijk.


Het getuigt niet van een zorgvuldig bestuur om meerdere varianten tegelijk te behandelen. Dit blijkt nu wel degelijk het geval: het vorig project blijft in rechte bestaan (zie nota met referentie 2324-RvVb-0141-A) en bij een eventuele goedkeuring door de gemeenteraad van het stratentracé op 25 juni 2024 wordt er een nieuw project aangemaakt. Dat terwijl een andere overheid, de Raad voor Vergunningsbetwistingen ook volop bezig met de behandeling. Dit is niet efficiënt. Bovendien creëert het rechtsonzekerheid. Welk van de twee projecten kan er komen? Welke variant zal de gemeente Lint uiteindelijk in ontvangst nemen van de projectontwikkelaar?


Door nu goed te keuren wordt het recht op toegang tot een rechter aan vzw Zevenhuizen en enkele buurtbewoners allicht voor de tweede keer ontzegd. Hiermee wordt de mogelijkheid op een eerlijk proces ontnomen. Een eventuele goedkeuring van het project dat nu (openbaar onderzoek april '24) voorligt sluit de behandeling ten gronde door een rechter van het vorige project (openbaar onderzoek augustus '23) uit.

De rechter aan wie wij onze argumenten en middelen hebben voorgelegd, krijgt daardoor niet meer de kans om een onderzoek te verrichten en een uitspraak te doen. Een goedkeuring van het bestuur van Lint zou ingaan tegen de letter en de geest van het Verdrag van Aarhus. Bovendien maakt dit onderdeel uit van het recht op een 'eerlijk proces' en stemt overeen met de Grondwet (o.a. art. 13 Gw.).

Op 9 mei 2024 diende onze advocaat een toelichtende nota in van 55 blz. Dit was een antwoord op een nota van de bouwpromotoren van 29 februari 2024 die ons werd bezorgd op 12 april 2024. Onze antwoordtermijn bedroeg slechts slechts 30 dagen bedraagt, terwijl de bouwpromotoren over meer dan 45 dagen beschikten om op onze verzoekschrift te antwoorden.

"Nu wachten dus op een zittingsdatum: samen hopen nu dat onze mooie samenwerking resultaat geeft.", schrijft onze advocaat.


Rechtzetting 'gesneuveld'.

We lazen in een publicatie van een huis-aan-huis blad van een Lintse politieke partij "Nadat de aanvraag verschillende keren is gesneuveld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen hebben de ontwikkelaars ...."


Deze formulering klopt niet. 
De eerste behandeling door de RvvB in november 2022 betrof louter een schorsing. Dit betekent dat de vergunning niet onmiddellijk uitvoerbaar wordt verklaard. Daarop hebben de gemeente en de bouwpromotoren gekozen om de juridische procedure niet verder te zetten. Daardoor was er vervolgens geen behandeling ten gronde. De vergunning werd niet nietig verklaard. Dat kunt lezen in deze nieuwsbrief.

Onze tweede vraag tot nietigverklaring door de Raad voor Vergunningsbetwistingen is nog steeds in behandeling. Momenteel, letterlijk vorige week, dit weekend en deze week (10 mei 2024), hebben onze advocaten en de juridische ploeg van Zevenhuizen vzw heel uitvoerig en intens gewerkt aan een memorie van antwoord in deze procedure. Er is bij deze tweede behandeling door de RvvB geen uitspraak tot schorsing geweest.  

---hieronder de tekst die bij nieuwsbrief 26 hoort---

Eerste opvallende vaststellingen bij inkijken verkavelingsdossier (status 23 maart 2024)

1. Er is een nieuwe mobiliteitsstudie, versie 13 al. Gelukkig kunnen we onze tellingen van vlak voor het opbreken van de Liersesteenweg ernaast leggen. Die cijfers moeten echter nog grondig verwerkt worden. We zoeken iemand om dat te doen. Mel je a.u.b. aan om te helpen.

2. Ze verwijzen naar vroegere MER-plicht in dit dossier en maken zich er opnieuw vanaf met een oppervlakkige screening. Dat biedt kansen om op dit vlak dezelfde argumentatie naar de rechter te behouden.

3. De archeologie-nota heeft een opfrissing gekregen en is van een recente datum, maar gebaseerd op de oude sleuven die ze in 2017 gegraven hebben  (proefsleuvenonderzoek).

4. Er zit -allicht op basis van onze argumentatie dat er een effect is op het grondwater- een bemalingsnota bij. Bemaling is het oppompen van grondwater om ondergrondse constructies te maken. Die nota telt maar liefst 263 bladzijden. Per uur wordt er 69 kubieke meter water onttrokken! Dat is 1.654.000 liter per dag tijdens de eerste fase van de bouwwerken. Bijna 1.6 miljoen liter per dag. Il faut le faire. In een brongebied dat wettelijk beschermd is. In totaal 'zou' er 190.486.000 liter onttrokken worden. Dat zijn zo'n 80 olympische zwembaden. Dat zal tot in de hele verre omtrek gevoeld worden (zie 'omtrek' op luchtfoto hieronder). 

5. Er zijn drie appelbomen, drie perenbomen, een kastanjeboom, een pruimeboom en een perzikboom die elk 540 euro per stuk kosten voorzien. Ze plannen zelfs negen lindebomen die elk 1.040 euro kosten. Samen met alle betonstaatstenen, grasdallen, het pompstation en rioleringsbuizen, bufferbekkens en ondergrondse afvalcontainers, kost de aanleg in totaal € 2.809.223,02 (incl. BTW). Dat is ongeveer 15.000 per wooneenheid. 

6. Heel opmerkelijk: er is nergens -in heel het dossier- iets terug te vinden over asbest. Geen saneringsintentie, plan van aanpak of timing van werkzaamheden om de vervuiling te verwijderen. Ook de resultaten van de proefmetingen van 30 januari 2024 en de dagen zijn nergens verwerkt.
Enkel in de MER-screening vinden we: " Op het projectterrein werd recent asbesthoudend materiaal aangetroffen. Dit is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van een vroegere loods die een achttal jaar geleden werd afgebroken. Het asbestverdacht materiaal bevindt zich hoofdzakelijk op de westelijke zijde van het terrein,.... Het betreft voornamelijk grove fractie en hechtgebonden asbest. Verder afgelegen van de woningen werd er in zeer beperkte mate ook niet-hechtgebonden asbest aangetroffen."

7. Hoewel de aanvraag bij de gemeente al dateerde van 2023, is het opmerkelijk dat er op 14 februari 2024 nog een document "Natuurtoets incl. passende beoordeling en verscherpte natuurtoets" werd toegevoegd. Dat zullen we zeker verder in detail moeten onderzoeken. De wetgeving stelt dat de beschermde natuurgebieden ten noorden van het gebied niet mogen achteruit gaan. Het is dan ook heel opmerkelijk hoe dit soort nota's de werkelijkheid vervormen. Laten we één beeld nemen als voorbeeld. De gele stippellijn geeft de impact weer van het wegpompen van grondwater van fase 2 (hoewel fase 1 méér grondwater zal afvoeren):

Hoe kan het nu 'gebeuren' dat bemaling (zie hierboven, 80 olympische zwembaden) geen impact heeft op die waardevolle gebieden??? Eenvoudig door de impact op het grondwater niet evenredig te verdelen over het gebied. Denk voor bovenstaand beeld aan een glas water dat je uitgiet op een tafel. Blijkbaar verspreidt het water zich volgens deze studie niet evenredig over de tafel. Dat is zo ook met het wegtrekken van grondwater. Die daling is evenredig. Zo schrijven studies de kromme realiteit recht. De grote impact is zichtbaar tot aan het centrum en de Schrijverswijk. De impact is bovendien nog groter op de lagergelegen gebieden! Laat dat nu net de gebieden vlakbij zijn met waardevolle natuur. Hoezo geen impact naar het noorden?

8. Zeer opvallende wijziging met vorige versie: perceel 226X (Zevenhuizenstraat 72, dat is de andere/even kant van de straat richting jongenschirolokalen en de straat Luitersheide) werd mee opgenomen op de gele aanplakborden. Maar concreet vinden we hierover nog niets terug in het dossier. We zoeken het verder uit.  Schrijnend is deze bewoners via een geel bordje in hun straat te weten moeten komen 'dat er iets zou gaan gebeuren' met hun stuk grond en dat het werd opgenomen in de verkavelingsaanvraag.
9. meer info volgt. We proberen u verder op de hoogte te houden. Heeft u interesse om alle documenten samen te ontvangen van één gestructureerde map, stuur dan een mailtje naar bestuur@zevenhuizen.org

---hieronder de tekst die bij nieuwsbrief 25 hoort---

Juridische details beroepsprocedure Raad voor Vergunningsbetwistingen (status 7 december 2023)

De juridische ploeg van Zevenhuizen heeft samen met onze twee advocaten Gwijde Vermeire en Hendrik Schoukens ontzettend hard gewerkt om verdere milieuschade aan het gebied te vermijden. Tussen 7 en 20 november werden meer dan 200 mails over en weer gestuurd om onze strategie uit te zetten, onze argumentatie uit te bouwen en stukken toe te voegen aan het dossier, dat steeds complexer wordt.

Het gaat om de volgende stappen:

1. de deputatie (bestuur provincie, CD&V en Nva) keurde eind oktober de verkavelingsvergunning goed (zie onderstaand verslag van de hoorzitting). Vanaf het moment dat deze beslissing  wordt geregistreerd, is deze vergunning 'uitvoerbaar'. Dit betekent dat men kan beginnen bomen kappen, de grote wadi's en de terreinen aanleggen. Dat zou een grote schade betekenen voor de aanwezige natuur.

2. op 6 november wordt de beslissing geregistreerd op het omgevingsloket. De termijn van 45 dagen om in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen begint te lopen.

3. op 13 november verstuurt Zevenhuizen vzw samen met twee buurtbewoners een aangetekende zending aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen met daarin het verzoekschrift met Uiterst Dringende Noodzakelijkheid om de vergunning te schorsen. Schorsing betekent: de uitvoering stilleggen. Wij willen vermijden dat er op het terrein al werken beginnen en er zo een cascade aan natuurvernieling plaatsvindt. Het verzoekschrift telt 131 blz.

4. 15 november: de advocaat van de tegenpartij laten weten dat hij zijn cliënten "zal adviseren in uitvoering van de bestreden beslissing geen vergunningsplichtige werken op te starten of uit te voeren, en dit tot dat er een uitspraak gekend zal zijn in de procedure tot vernietiging".

Dit is een heel listige stap, want hiermee wil hij de 'hoogdringendheid' die wij inroepen om de vergunning te laten schorsen onderuit halen.

5. op 17 november laten wij aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen weten dat we dit een stap in de goede richting vinden, maar dat we wensen dat dit 'geacteerd' wordt en verder concreet gemaakt. Lees hier onze volledige brief.

6. op 20 november vindt een hoorzitting plaats bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De advocaat van Matexi laat noteren dat ze beloven geen werken uit te voeren.

7. 22 november: uitspraak bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De schorsing die Zevenhuizen vzw instelde bij Uiterst Dringende Noodzakelijkheid werd verworpen.

Dat komt omdat we bereiken wat we wensten, een quasi bindend engagement om de vergunning niet uit te voeren. Lees hier het arrest.

Mocht Matexi en co toch tot uitvoering overgaan, kunnen we op elk moment opnieuw UDN opstarten (maar dat zou ongezien zijn). Overigens, de kosten van de vordering, bepaald op 300 euro, komen ten laste van Matexi. 

8. Op 8 december start Zevenhuizen vzw samen met twee buurtbewoners de vernietigingsprocedure op. Naast de argumentatie voor de schorsing wordt vooral argumentatie rond de waterhuishouding toegevoegd. De totale juridische argumentatie (nog zonder de bijlagen) bedraagt nu 155 blz.

We zijn dus goed bezig.

Heel veel dank aan onze juridische ploeg voor het ontzettend harde werk!

Het doek is dus nog lang niet gevallen over Zevenhuizen. Een uitspraak ten gronde kan makkelijk één tot twee jaar op zich laten wachten. Het geacteerde engagement van de projectontwikkelaars biedt ondertussen zekerheid. Bovendien krijgen we bij de verderzetting tot vernietiging hopelijk eindelijk duidelijkheid over ons MER-middel, dat toch wat het zwaard van Damocles is voor de projectontwikkelaars.

Bij de vorige schorsingsprocedure exact een jaar geleden wensten noch de gemeente noch de projectontwikkelaar de procedure verder te zetten (zie dit nieuwsbericht). Het lijkt er dus sterk op dat er nu wél een verderzetting komt.

Volgende stap is de hoorzitting bij de Raad van State over de wegen die men wenste aan te leggen voor de verkaveling. Die vindt plaats op vrijdag 15 december. Het is de bedoeling om de gemeenteraadsbeslissing van 25 mei 2021 te laten vernietigen.

We verwachten een uitspraak over het stratentracé rond begin februari 2024.

Steun ons a.u.b. financieel om deze stappen te zetten.
Het rekeningnummer van vzw Zevenhuizen is BE04  0019  0841  9931. Door deze QR-code te scannen steunt u ons veilig en snel, zelfs voor een klein bedrag. U kunt ook een van onze producten online bestellen of ons steunen op de kerstmarkt van zaterdag 16 december tussen 15 en 21uur. Heb je vragen over onze juridische stappen, spreek dan gerust Gunter, Steven of Pieter aan.

---hieronder de tekst die bij nieuwsbrief 24 hoort---

Verslag hoorzitting deputatie 5 oktober 2023

Donderdagmiddag (5 oktober 2023) ging Zevenhuizen vzw naar de hoorzitting van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) in Antwerpen. Deze commissie schrijft een advies over de verkaveling aan de deputatie. De deputatie is ‘het schepencollege’ van de provincie. Het is een politiek orgaan met leden van cd&v en nv-a. Dit is dezelfde samenstelling als het bestuur van Lint. Op 26 oktober zal de deputatie beslissen over de verkavelingsvergunning waarvoor in augustus het openbaar onderzoek plaatsvond (zie eerdere berichtgeving).

Het was een bijzonder korte zitting. De projectontwikkelaar deed geen moeite om te antwoorden op de bezwaren die Zevenhuizen vzw formuleerde tijdens het openbaar onderzoek. Dat was een verrassing. De vorige twee pogingen om een vergunning te bemachtigen verschenen telkens nog een uitgebreide nota of een repliek op onze bezwaren vlak voor de zitting. De afgelopen dagen kwam er echter geen nieuwe informatie.

De voorzitter hield de focus heel hard en enkel en alleen op de bomen.  Andere nieuwe aangebrachte bezwaren tijdens openbaar onderzoek werden niet behandeld op de POVC. Tijdens de zitting bleek een fundamentele onenigheid over de inventaris van bomen: er ontbreken er nog steeds, er zijn er nog steeds verkeerd gemeten of verkeerd gelabeld en het is niet duidelijk of deze al dan niet bewaard worden. Een omwonende wees de commissie met de foto’s op bomen (tot één meter stamomtrek!) die zelfs niet opgenomen werden in de nieuwe bomeninventaris. Dat is heel opmerkelijk: het openbaar onderzoek werd nog uitgesteld om de plannen met bomen te kunnen aanpassen. Van die toegevoegde bomen is bovendien niet duidelijk dat deze bij eventuele ontwikkeling al dan niet behouden blijven. Die onduidelijkheid op zich is al voldoende om de vergunning in beroep te laten vernietigen. Immers, de vorige vergunning was precies geschorst omdat niet duidelijk werd gemaakt waarom die schade aan de natuur niet vermeden kan worden.

Rond bomen werd er vastgesteld dat de aanvrager tot tweemaal toe naar ons is opgeschoven, maar dat het voor ons nog niet goed genoeg is  Het enige antwoord dat hierop komt is dat ze dit nog eens hebben gecheckt met hun landmeter en dat die zegt (nu wel) juist te zijn.  Geen foto's, niks concreets. Er werd ook op verschillende manieren door de voorzitter gevraagd waarom de nieuw gevonden bomen niet geïntegreerd kunnen worden in de plannen.  Enige antwoord, dat past niet in het concept.

Bovendien wees Zevenhuizen vzw de commissie erop dat een ‘natuur’toets meer inhoudt dan 'bomen'-toets bijvoorbeeld het effect op insecten of op de enorme biodiversiteit in de bodem van het brongebied. Voor tal van andere natuur toont het dossier nog steeds niet aan dat de natuurschade onvermijdelijk is. Terwijl dat nu net de reden was waarom de vorige vergunning in beroep werd geschorst. De aanvrager kon dat eigenlijk enkel maar beamen.

We werden ook afgeblokt op onze inbreng over de automatische watermetingen die de aanvrager vorige week heeft weggehaald.

Allicht om die reden beëindigde de voorzitter van de commissie de zitting na een tiental minuten. Zevenhuizen vzw kreeg niet de kans om een batterij aan bijkomende argumenten (bovenop de 512 blz bezwaren die ze al had ingediend bij het openbaar onderzoek.) te verwoorden.

Ook interessant is dat er duidelijk gesteld werd door de POVC dat ze over het "meer dan 10 jaar oude GRUP" geen uitspraken gaan doen. “Dit het kader is waaraan getoetst zal worden”.  Met een ondertoon van: ‘Vandaag zou zo'n GRUP bij ons er niet door geraken, maar het is er’.

Na het officiële gedeelte bleef de burgemeester van Lint met de advocaat van de gemeente zitten voor een ‘informeel’ gesprek met de  provinciale commissie. Geen idee van wat daar gezegd werd. Er wordt geen verslag gemaakt van die 'vergadering' (om de regelgeving van openbaarheid van bestuur te omzeilen?).

Het feit dat de verkavelaar niet eens de moeite doet zich te verdedigen, is erg hoopvol. Zevenhuizen vzw zette opnieuw een belangrijke stap om dit project definitief om te buigen naar een landschapspark, waterbufferingsgebied en open ruimte.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten