Trage Wegen

Midden september werd het gebied Zevenhuizen gehakseld. Ook de trage wegen in het gebied werden omgeploegd en ingezaaid.

Het Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 legt een beheers- en vrijwaringsplicht op aan de gemeentebesturen voor alle gemeentewegen.

Voor Lint vallen hier ook de trage wegen 10a, 10b, 10c en 11b onder.

Bron: Tragewegenregister Provincie Antwerpen


Daarom vroegen Zevenhuizen vzw op 25 september 2022 aan het bestuur om de vier trage wegen in Zevenhuizen zo spoedig mogelijk weer bewandelbaar te (laten) maken. Het gaat om wegen die volgens de wet publiek toegankelijk moet zijn en niet mogen afgesloten worden. Het enige wat wij vragen is om de wet te respecteren. Meer info over de wettelijke bescherming van trage wegen op deze pagina. Klik hier om de inhoud van deze mail te zien (=laatste paragraaf)

Zevenhuizen op een luchtfoto eind jaren '90
Op 21 oktober 2022 herhaalden we onze vraag. Zevenhuizen vzw. wees erop dat rechtspraak en rechtsleer al sinds de 19de eeuw bevestigt dat er publiekrechtelijke erfdienstbaarheden van doorgang van toepassing zijn zonder dat er hiervoor een administratieve beslissing noodzakelijk is. Al in 1895 stelde het Hof van Cassatie dat de "algemeenheid der inwoners" door verjaring het gebruik van een landelijke weg kan verkrijgen. Deze "algemeenheid der inwoners" is de gemeente Lint. Deze kan een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang over een weg verkrijgen door verjaring.  De verjaringstermijn bedraagt dertig jaar (art. 2262 B.W.).

Dit is voor de  10a, 10b, 10c en 11b het geval. Onderstaande luchtfoto uit 1971 toont ondubbelzinnig aan dat de trage wegen in Zevenhuizen reeds van in de jaren '70 in gebruik waren en heel de periode die volgde -tot september 2022- in gebruik zijn gebleven door buurtbewoners, wandelaars en hondenliefhebbers.

Foto van 1971 van geopunt.be, laag: luchtfoto's
Louter de vaststelling van 30-jarig gebruik is voldoende om te spreken over een gemeenteweg, los van de eigendomsstructuur (zie bv. cassatiearrest van 10 mei 1983).

De gemeente heeft aldus een onderhoudsplicht voor trage wegen 10a,10b,10c, 11b en 11c. 

Wij vragen al sinds 25 september aan de gemeenteraad, bevoegd voor gemeentewegen, om deze vier wegen weer toegankelijk en bewandelbaar te maken of te laten maken eenvoudigweg omdat de voetwegen 10a, 10b, 10c en 11b deel uitmaken van ons wegennet. Zevenhuizen vzw wil dat de gemeente Lint deze juridisch situatie in haar feitelijk handelen erkent. Immers, artikel 85 Gemeentewegendecreet stelt dat alle gemeentelijke wegen en buurtwegen (in de zin van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen) die bestaan op 1 september 2019, worden voor de toepassing van dit decreet geacht een gemeenteweg te zijn. Dus, wat politici ook mogen beweren. Dit zijn onze gemeentewegen.

Wij vragen daarom niets meer dan de algemeen geldende wetgeving ook in Lint toe te passen. 


Wij vroegen in onze mail van 25 september 2022 om ons op de hoogte te houden. 

Tot en met januari 2023 hebben wij geen verdere informatie ontvangen. We ontvingen twee keer het bericht: ‘Jouw vraag is goed ontvangen en je mag zo spoedig mogelijk een antwoord verwachten. Als wij aanvullende informatie nodig hebben, zullen wij contact met je opnemen”. Plots bleek op 31 januari 2023 dat hierover iets op de agenda van de gemeenteraad stond.

Blijkbaar wenste de gemeenteraad deze erkende trage wegen in te trekken! Wij hoorden de burgemeester zeggen dat hij daar nooit trage wegen heeft geweten. Dat terwijl behoud van trage wegen in het beleidsplan staat van de gemeente. Op pagina 28 lezen we letterlijk: "Het netwerk van trage wegen verbeteren we en breiden we uit waar mogelijk."
Hieronder een beeld waarop de 'voormalige' trage wegen van Zevenhuizen duidelijk herkenbaar zijn:

Zevenhuizen op een luchtfoto in 2003, zie tijdspad www.geopunt.be

Om welke reden zou het bestuur van Lint nu dit netwerk van trage wegen afschaffen of niet meer onderhouden? Zeker nu blijkt dat de vergunning om te verkavelen vernietigd werd?

Help ons om deze trage wegen terug te toegankelijk te maken om met de hond te wandelen, om kinderen vrij te laten spelen of gewoon tot rust te komen.Wij gebruiken uw storting om -indien nodig- opnieuw naar de rechter te stappen om de gemeente in gebreke stellen dat zij haar trage wegen niet onderhoudt en dus te dagvaarden. Op de gemeenteraad van 31 januari 2023 horden wij tot onze verbijstering dat er volgens onze burgemeester geen trage wegen zijn in het gebied Zevenhuizen en zij ze daardoor niet hoeft te onderhouden. Meteen stuurden buurtbewoners ons een foto van een papieren stafkaart van 1983:

De trage wegen zijn duidelijk zichtbaar op deze kaart van 1983. Blijkbaar waren de wegen er al voor dat er een voetbalveld werd aangelegd. Merk ook de verschillende formuleringen 'Natuur reservaat' op.

Wil je meer weten over de trage wegen in Lint, neem dan een kijkje op https://www.tragewegen.be/projecten/lint. Je vindt er alle relevante documenten. De adviesnota werd door het CBS goedgekeurd in april 2013 zonder apart budget voor het onderhoud “omdat dit al is opgenomen in andere budgetten”.

Graag wijzen we het bestuur van Lint op deze situatie in Oudenaarde waar een vzw door dagvaarding voor herstel uiteindelijk een Trage Weg kon vrijwaren.

Bovendien kunnen afgesloten buurtwegen, trage wegen of gemeentewegen nooit meer priv√©terrein worden wegens 'niet-gebruik'. Dat betekent ook dat een weg niet meer kan verdwijnen zonder expliciete bestuurlijke beslissing.Geen opmerkingen:

Een reactie posten