Afschaffing bus 51-52 Lint-Hove-Mortsel

Waarover gaat het?

In Lint lopen twee buslijnen:

  • de lijn 130 -135 die de Oost-West verbinding maakt tussen Lier en Wilrijk
  • de lijn 52-53 die de Noord-Zuid verbinding maakt tussen Berchem station en Duffel.

De route van bus 52-53
In het nieuwe vervoersplan van De Lijn wordt bus 52-53, die Noord-Zuid lijn afgeschaft. Reizigers met bestemming Hove, Mortsel en Berchem (naar Noord) of Duffel (naar Zuid) worden verwezen naar de trein. Wie niet te voet, per fiets of met de auto in het station zou geraken, zal dan gebruik moeten maken van buslijn 130-135 Lier, Kontich, Boom of een nieuwe buslijn Duffel-Hemiksem.

Hierdoor zullen de dorpskernen van Lint en Hove (en Boechout) en Mortsel zullen niet langer verbonden zijn per bus en is er vanuit Lint geen verbinding met tramnet Mortsel- Boechout – Antwerpen.

Berchem-station is een belangrijke vervoersader naar andere plaatsen in België en een vervoersknooppunt om andere verbindingen met de stad Antwerpen te maken. De afschaffing van buslijn 52-53 maakt dus die verbinding met de rest van België en de stad moeilijker. Zo is er bijvoorbeeld om 10uur 's avonds geen frequente bus meer naar Lint vanaf Berchem Station.

Wat betekent het? 

Zonder lijn 52-53 zullen sommige bestemmingen voor Lintenaars onbereikbaar worden met het openbaar vervoer omdat ze te ver liggen van de treinstations of omdat er een extreme omweg nodig is om het te bereiken. Het gaat om:

  • huisartsenwachtpost Zora en het St. Jozefziekenhuis in Mortsel
  • secundaire scholen: Atheneum en OLVE in Mortsel, Ritmica en Regina Pacis in Hove
  • hoofdpostkantoor, mutualiteit en bankdiensten in Hove
  • sociale werkplaats en Nederlandse taallessen voor niet-Nederlandstaligen in Hove
  • zorginstellingen zoals St.Amadeus in Mortsel en Immaculata rusthuis in Edegem
  • ook dienstencheque-werknemers vanuit Mortsel en Antwerpen zullen Lint niet kunnen bereiken
  • de wekelijkse markt in Duffel op dinsdag zal moeilijker bereikbaar worden
  • pendelverkeer naar Berchem station en bijvoorbeeld de Syntra opleidingen die daar doorgaan worden moeilijker bereikbaar. 

Door het nieuwe vervoersplan van De Lijn zullen ruim 5000 halten in Vlaanderen niet meer bediend worden en zullen bestemmingen onbereikbaar worden. Dit nieuwe vervoersplan van De Lijn leidt dus tot verdwenen halten en onbereikbare bestemmingen. Er werd daarom een nationale petitie gestart. Mensen willen dit plan bijsturen.

Ook in Lint wil Zevenhuizen vzw buslijn 52-53 behouden. Waarom gebeurt dit?

De nieuwe vervoersplannen van De Lijn vloeien voort uit de nieuwe beleidsvisie van de Vlaamse Regering. Daarin staat het principe van de basisbereikbaarheid centraal. Basisbereikbaarheid zet in op de lijnen waar heel veel reizigers zijn en waar er mogelijkheden zijn tot gecombineerde mobiliteit, dit is overstappen tussen trein, tram, bus en fiets. Die gecombineerde mobiliteit kost tijd (overstappen) en is duurder (je betaalt zowel voor de trein als voor de bus). Bovendien, vanuit Lint is Berchem station bereiken met een eenvoudig (eenmalig) ticket duurder met de trein dan met de bus.

De betekenis van dit nieuwe plan voor de Zuidrand werd toegelicht in een presentatie op 10 maart 2021 en gepubliceerd op 16 april. 

Het principe van basismobiliteit wordt dus afgevoerd. Daardoor hoedt De Lijn niet langer te voorzien in haltes na bij de woningen van mensen. Met basismobiliteit wilde men in het verleden de mensen verleiden om de auto te laten staan en het openbaar vervoer te nemen. Dat werd geen succes. Een van de redenen voor dit falen ligt bij de opeenvolgende besparingen die daarna sinds 2009 bij De Lijn werden doorgevoerd. 

Voor Lint  en buslijn 52-53 was de meest voelbare maatregel van die besparingen tot nu toe het verminderen van de frequentie van de bussen: zo werd in 2012 het aantal bussen op lijn 52-53 tijdens de spits met de helft verminderd. Het aantal passagiers dat vervolgens afhaakte, steeg evenredig.

Een Lintenaar die al heel haar leven regelmatig buslijn 52-53 neemt getuigt hierover: 

"Ik heb ook het aantal reizigers zien slinken na de knip van 2012. Toen mochten bussen niet meer tot de Rooseveldplaats rijden en moesten we in Mortsel of Berchem overstappen op de tram. Tegelijk verminderde het aantal bussen op de spits van 8 naar 4. Dus, telkens tussen 6 en 8 uur en tussen 16 en 18 uur) Waar de bussen aanvankelijk ’s avonds overvol zaten na opstap in Mortsel, verminderde dat zienderogen. Ondanks dat stappen er nog steeds er aan Halte Moederhoefstraat 6 tot 10 mensen op/ af zeker tijdens de spits."

Wie beslist hierover?

Voor de nieuwe vervoersplannen werd  Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad, waar lokale besturen samen met De Lijn en ambtenaren van de Vlaamse overheid de plannen bespreken en aanpassingen kunnen voorstellen.

Dat is de theorie. In praktijk heeft de Vlaamse Regering bepaald dat de nieuwe vervoersplannen budgetneutraal moeten worden doorgevoerd. Ergens iets toevoegen betekent dus elders iets schrappen.

De nieuwe vervoersplannen vormen in feite nog eens een besparing voor De Lijn – en dat op een moment dat sterk en uitgebreid openbaar vervoer een essentiële bijdrage kan leveren aan meer duurzamere verplaatsingen.
Wie lijdt hieronder?

Reizigers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer om zich te verplaatsen, mensen die niet met de fiets, te voet of met de auto tot bij een verder gelegen halte geraken, zullen beroep moeten doen op het Vervoer op Maat via de mobiliteitscentrale. (belbussen, collectieve taxi’s, …)


Het is echter niet duidelijk hoeveel dit vervoer op maat zal kosten en hoe reizigers dat zullen moeten betalen. Het is duidelijk dat veel mensen sterk beperkt zullen worden in hun verplaatsingsmogelijkheden omdat hen de vervoers- en/of financiële middelen ontbreken. Ze hebben het moeilijker om naar het ziekenhuis, activiteiten of het werk  te gaan. Deze vervoersarmoede zal het gevolg zijn van de vervoerswoestijnen die de nieuwe vervoersplannen zullen creëren.

Vervoersarmoede en langer onderweg zijn dus het gevolg van deze beslissing. De Grootouders voor het Klimaat organiseerden op 28 februari 2021 een webinar over vervoersregioplannen in het algemeen en meer specifiek voor Antwerpen – 28/2/2021

Wat betekent dit voor Lint?

Ook al zetelt NMBS mee in de vervoersregioraad en zijn ze zich bewust van de rol van het spoorwegnet als ruggengraat van de nieuwe vervoersplannen, het weerhield hen er niet van om in het voorjaar van 2021 de loketten in het station Kontich-Lint af te schaffen

De extra treinreizigers na de afschaffing van Lijn 52-53 zullen het dus zonder lokale dienstverlening moeten stellen. Volgens een telling van Mobib in januari 2020 (voor de corona pandemie) zou het op maandbasis kunnen gaan om 2.798 opgestapte reizigers richting Antwerpen en 410 richting Duffel.Lint is als gemeente slecht ontsloten voor het wegverkeer:  al het wegverkeer moet langs de omliggende gemeenten als Kontich, Hove, Lier, Duffel en Walem om de grote uitvalswegen N1, E19, … te bereiken. De verarming van het openbaar vervoer en de te verwachten reflex van vele  mensen om dan maar  de auto te nemen, zal in schril contrast staan met de klimaatdoelstellingen van de verschillende overheden.

Het dorpscentrum van Lint ligt op 1.8 km van het station. Ook het dorpscentrum van Hove ligt niet dicht bij het station. Enkel met de trein van centrum tot centrum gaan, is dus een grote omweg.

En wat nu ?

Sinds deze vervoersplannen bekend werden in het voorjaar 2020 – vlak voor de corona pandemie- waren er al protesten en acties  door verschillende organisaties. Er wordt gevraagd om de vervoersregioplannen grondig te herbekijken. Voor de Antwerpse Zuidrand is o.a. Zorro, het burgerplatform ZuidOostRand RouteOverleg hiermee bezig. Dit is een initiatief van Ringland.

Minister Lydia Peeters heeft de invoering van het nieuwe vervoersplan uitgesteld naar half 2022, maar wellicht wordt het pas 2023. Dat had te maken met vertraging in de procedure om ViaVan aan te stellen. Het valt nu af te wachten hoe lang het duurt tot ViaVan het Vervoer op Maat georganiseerd krijgt, in het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen. Verder is niet bekend of de minister ook een grondige herziening van de vervoersplannen wil overwegen.

Als inwoners van Lint  kunnen we het  gemeentebestuur van Lint blijven bevragen over hun standpunt tav het vervoersregioplan, over hun stemgedrag in de vervoersregioraad , hun gesprekken met De Lijn. We kunnen actie voeren, de reizigers bewust maken van de consequenties van de afschaffing van bus 52-53 Lint-Hove-Mortsel,  verder inventariseren welke bestemmingen onbereikbaar worden, ...

De gemeente Lint heeft zich met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant  immers geëngageerd om het verschil te maken met een gericht en langlopend beleid dat aansluit bij de internationale doelstellingen op het vlak van energie en klimaat,  met de verlaging van de CO2-uitstoot op het hele grondgebied, het verhogen van de klimaatbestendigheid en op duurzame en veilige energie voor iedereen.

Vindt er een nieuw overleg plaats tussen het lokaal bestuur van Lint en De Lijn? Wij hopen dat er tegen dan een oplossing uit de bus komt.

Meer weten?

Dit najaar start nieuw vervoersplan. Regio-reportage van NWS.

Binnen de vervoersregio’s wordt er een opdeling in vervoerslagen gemaakt. De primaire laag is het kernnet, daarin zitten de belangrijkste bus- en tramlijnen binnen en tussen steden. Het zijn de lijnen waar nu reeds de meeste passagiers gebruik van maken en deze krijgen door de nieuwe vervoersregioplannen nog frequentere verbindingen.

De volgende laag is het aanvullend net dat reizigers naar het kernnet moeten brengen. Het kernnet en het aanvullende net worden met een dienstregeling door De Lijn bediend.

Tenslotte komt er een  Vervoer op Maat dat zal gecoördineerd worden door een mobiliteitscentrale. De Vlaamse regering heeft recent aan ViaVan (Duits-Amerikaanse firma) deze opdracht gegund. Zij zullen onder meer werken met belbussen, leerlingenvervoer, collectieve taxi’s, waterbussen, deelauto’s en deelfietsen.

Enkel mensen die vlakbij de halten van het kernnet wonen en werken zullen een snelle(re) verbinding krijgen in het nieuwe vervoersplan. Met het resterende budget kan het aanvullend net enkel beperkter uitgebouwd worden: halten verder uit elkaar, lijnen die geschrapt worden en minder frequente ritten. Reizigers zullen langer onderweg  zijn. En dat zal opnieuw mensen de auto in jagen.

De lintbebouwing die vaak aangehaald wordt als reden voor de onbetaalbaarheid van de basismobiliteit, zal door het kernnet tussen steden toch goed bediend blijven. Daarentegen zullen dorpskernen en stadswijken vaak links blijven liggen.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten