donderdag 11 augustus 2022

vzw Zevenhuizen stapt naar de rechter

De deputatie (het 'schepencollege' van de provincie, samengesteld uit leden van de CD&V en N-VA) bevestigde eind mei -zoals verwacht- de verkavelingsvergunning van het gemeentebestuur van Lint (eveneens CD&V en N-VA). Daarom gaat vzw Zevenhuizen nu in beroep tegen deze politieke beslissing bij een rechtbank. Onze raadslieden zijn Hendrik Schoukens (o.a. UGent) en Gwijde Vermeire (specialist milieurecht). Het is onze bedoeling om de verleende vergunning te laten vernietigen zodat de verkaveling niet kan doorgaan.

Vzw Zevenhuizen stapte naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning voor Zevenhuizen te laten vernietigen. Dit verzoekschrift van 118 bladzijden werd ingediend op 11 juli 2022. De rechtbank verklaarde ondertussen dit verzoek volledig en ontvankelijk. Onze zaak werd geregistreerd onder rolnummer 2122-RWb-0827-5A.Op welke basis denken wij dat de vergunning kan vernietigd worden:

  • de overheid hield bij de beoordeling van de milieueffecten van het project geen rekening met het effect van verandering in landgebruik op haar eigen klimaatdoelstellingen. Dit is strijdig met Europese wetgeving (LULUCF-Verordening).
  • bij de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen én bij het gemeentelijk planningsproces werden "het nul-alternatief" (dit zijn effecten op het milieu als het project niet wordt uitgevoerd) en ook de alternatieven voor locatie 'Zevenhuizen' werden nooit onderzocht. Dit is strijdig met de richtlijnen van milieueffectenrapportage (o.a. plan-MER-Richtlijn 2001/42/EG)
  • deze verkaveling schendt het natuurdecreet en vegetatiebesluit. Het gebied is ecologisch waardevol. Er leven uitzonderlijke soorten die verloren zullen gaan. Het brongebied van de Zevenhuizenloop heeft een rietvegetatie en er jagen vleermuizen. Brongebieden, rietvegetatie en vleermuizen zijn beschermd. De overheid dient te waken dat natuurwaarde niet achteruit gaat. Er zijn onvoldoende garanties dat dit het geval is. Dit is strijdig met het 'standstill-beginsel' in het DABM en tal van andere milieuwetgeving.
  • het project is gebaseerd op 'Ruimtelijk UitvoeringsPlan Zevenhuizen. Zo'n plan is onderhevig aan een Milieu-Effecten-Rapport. Lint voerde echter louter een beperkte screening uit. Sinds 2017 wijzen buurtbewoners erop dat deze werkwijze onwettelijk is. Ook andere vergunningen werden om deze reden nietig verklaard.
  • Gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) behoren tot de Vlaamse topnatuur.  Er bevinden zich meerdere VEN-gebieden in de nabije omgeving van het project. O.a. door de lozing van ongezuiverd afvalwater (door het regelmatig falen van het zuiveringsstation tussen Lint en Hove) in de Lachenebeek en door stikstofdeposities via de lucht zal dat VEN-gebied schade ondervinden. Dit is strijdig met het decreet natuurbehoud en Besluiten van de Vlaamse Regering inzake VEN-wetgeving en houden een schending in van o.a. het voorzorgsbeginsel en het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel.
  • Deze vergunning schendt verschillende bepalingen uit het Waterwetboek. Vooral op vlak van grondwater zijn er (kwalitatieve en kwantitatieve) wijzigingen die het gecoördineerd Decreet Integraal Waterbeheer schenden.  De centrale waterbufferzone en de aanleg van ondergrondse parkings zal het watersysteem verslechteren en brengt haar natuurlijke werking in gedrang. Een verplicht advies hierover bij de Vlaamse Milieu-Maatschappij ontbreekt. Dit is strijdig met o.a. art. 1.3.1.1 van het GDIW.
  • Het dossier bevat verschillende materiële fouten. Er is blijkbaar erg onzorgvuldig te werk gegaan met informatie en studies. Zo ontbreken bijvoorbeeld de helft van de bomen die gekapt zullen worden in de plannen.

Daarnaast heeft vzw Zevenhuizen een procedure tot schorsing ingediend. Dit komt omdat de provincie een vergunning verleende die kan worden uitgevoerd. De verkavelaar kan dus nu al bomen kappen, straten aanleggen en met graafwerken beginnen dankzij de goedkeuring die hij nu al (via politieke weg) op zak heeft, ook al kan die vergunning nadien (via juridische weg) nog vernietigd worden. Om de natuur in het gebied te beschermen, diende vzw Zevenhuizen ook een verzoek in tot schorsing. Zo kunnen we deze werkzaamheden stilleggen zodra de schoontijd eindigt. Indien de rechtbank deze schorsing toekent, kan er niet gestart worden met werken zolang de juridische procedure loopt.

Naar de rechtbank stappen kost heel veel geld. Daarom vragen wij uw financiële bijdrage. Het rekeningnummer van vzw Zevenhuizen is  BE04  0019  0841  9931. Iemand die geld stort aan onze v.z.w. kan op elk ogenblik inzage hebben in de rekening. Door deze QR-code te scannen steunt u ons veilig en snel, zelfs voor een klein bedrag.

Dankzij uw steun kunnen we de openstaande facturen van onze advocaten betalen. Wil je meer weten over vzw Zevenhuizen, lees dan deze pagina 'Over Ons'.

vzw Zevenhuizen stapte eerder ook al naar de Raad van State om de aanleg van wegen aan te vechten. Lees onderstaand bericht.

PS het is niet eenvoudig om een juridisch dossier samen te vatten in een post van enkele regels. U vindt hier het volledige verzoekschrift. Mail ons met uw contactgegevens en we bezorgen u meer informatie over onze stappen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten