zaterdag 9 april 2022

Zevenhuizen stapt naar de Raad van State

Op 1 april 2022 werd een verzoekschrift neergelegd bij Raad van State (afd. bestuursrechtspraak) tot nietigverklaring van het besluit van de gemeenteraad van Lint van 25 mei 2021 om  gemeentewegen aan te leggen voor “Project Zevenhuizen”.

De gemeenteraad trad -volgens ons- in haar beslissing het decreet lokaal bestuur én het decreet betreffende de omgevingsvergunning met de voeten. Bovendien werden hierbij de motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel als basisprincipes van behoorlijk bestuur geschonden. Daarnaast zeggen experten ons dat de overdracht van het waterbeheersysteem naar de gemeente niet correct gebeurde.

De gemeenteraad hield -volgens ons- geen rekening met de vaststaande waterproblematiek en het overstromingsrisico bij de beoordeling van het wegtracé. Bovendien was de gemeenteraad onzorgvuldig door de voorgestelde aanbevelingen van de mobiliteitsstudie zelfs niet te onderzoeken. Ten slotte dienen wijzigingen van het gemeentelijk wegennet steeds ten dienste te staan van het algemeen belang. Gezien de ecologische waarde van de natuur in Zevenhuizen, de klimaatimpact van verharding en de aangetoonde overstromingskans gaat de gemeenteraad in tegen het algemeen belang.

Gezien de samenhang tussen de aanleg van de straten en de verkavelingsvergunning, werden we gedwongen om ook tegen de beslissing over gemeentewegen in beroep te gaan bij de Raad van State. Dat jaagt ons helaas op kosten en verplicht ons twee procedures in te stellen. Één bij de Raad van State (tegen de gemeentewegen) en allicht één bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (tegen de verkavelingsvergunning).

Voor het beroep tegen de omgevingsvergunning dat we ingesteld hebben bij de provincie, zal op 5 mei 2022 om 12u15 door de provinciale omgevingsvergunningscommissie een hoorzitting georganiseerd worden. Tegen eind mei zal de deputatie zich uitspreken over de verkavelingsvergunning. Als die de verkaveling bevestigt, stapt vzw Zevenhuizen ook naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning voor Zevenhuizen te laten vernietigen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten