maandag 21 maart 2022

OPEN BRIEF aan alle politici van LINT


Geachte Lintse politici

Op 19 maart stelden buurtbewoners verontwaardigd vast dat een loonwerker uit Arendonk (54 km!) in opdracht van de ontwikkelaars schade toebracht aan gebied Zevenhuizen. Bekijk dit filmpje of deze PowerPoint (downloaden en in presentatie-modus afspelen owv. filmpjes ge√Įntegreerd).

U ziet het: troosteloos! Jonge bomen en struiken werden kapot gemaaid.

Zoals u weet uit ons bezwaarschrift bij het openbaar onderzoek (blz 26 --> 33) beoordeelde INBO in april 2016 het gebied als een “complex van biologische waardevolle en zeer waardevolle elementenen is Zevenhuizen gesitueerd nabij een Speciale Beschermingszone en Natura 2000-habitats. Het betreft een kwetsbaar gebied. Zie beroepsschrift (blz 25, 27, 28 en 30-->45).

Zevenhuizen ligt in een overstromingsgebied en bestaat grotendeels uit natte graslanden met een ecologische waarde. De graslanden zijn ruw en vormen een potentieel tot dottergrasland. Ze herbergen een grote diversiteit aan planten en dieren, terug te vinden op waarnemingen.be. Het gaat om meer dan 200 soorten planten, insecten en dieren, ook zeldzame zoals de walnootsteltmot, de fijne golfbandmot, de zuidelijk halmboktor en tal van vlinders en nachtvlinders. Steeds zeldzamer wordende akkervogels bouwen er hun nest.

Als een loonwerker het gebied omploegt, zal de opgeslagen koolstof in de bodem vrijkomen. Dit heeft desastreuze effecten op het klimaat. Verandering in landgebruik, m.a.w. omploegen, is jaarlijks verantwoordelijk voor 10-15% van alle broeikasgassen die worden uitgestoten. Wat doet onze gemeente voor het klimaat?

Als de loonwerker die beweert daar een maisveld aan te leggen, pesticiden of herbiciden gebruikt, is dit een direct gevaar voor o.a. de grote weerschijnvlinder en de zwervende pantserjuffer die in Zevenhuizen waargenomen werden en op de lijst met prioritaire soorten in de prov. Antwerpen staat.

Zevenhuizen vzw vraagt namens alle 1.792 betrokken bezwaarindieners aan u, ons bestuur en aan alle leden van de gemeenteraad, om dringend bewarende maatregelen te treffen. Wij doen hierbij de volgende concrete suggesties:

 • Verbod op verandering in landgebruik en op een tijdelijke functiewijziging.
 • Opleggen van een minimale afstand (35 meter) ten opzichte van de ecologisch waardevolle elementen.
 •  Uitvaardiging van een gemeentelijk reglement dat intensieve landbouw op ecologisch waardevolle gebieden verbiedt.
 • Een tijdelijke ingebruikname afspreken door bijvoorbeeld Natuurpunt of een andere milieuvereniging onder de regeling van ‘tijdelijke’ natuur. Ook buurtbewoners zullen hier graag toe bijdragen. De gemeente Lint is mede-eigenaar via De Ideale Woning en maakt deel uit de groep projectontwikkelaars die de tijdelijke ingebruikname door een landbouwer toestond. U kunt stappen zetten om dit te doen.
 • Een verbod uitvaardigen voor het gebruik van pesticiden en herbiciden in onze gemeente, waar nauwelijks nog landbouwers actief zijn. Of laat u zomaar toe dat een loonwerker uit Arendonk hier in Lint in opdracht van de projectontwikkelaars vergif komt sproeien?
 • De gezondheid van de omwonenden bevorderen door eerst de delen waar asbest aanwezig is te saneren zodat deze worden opgeruimd voor een tractor die delen van golfplaten en leien kapot maalt en verder verspreidt in de lucht en de omgeving.

Wij geloven dat u uw verantwoordelijkheid binnen uw bevoegdheden zult nemen en conform de bepalingen en werkwijze van de provincie een effectieve bescherming zult realiseren. Wij helpen u graag om deze concrete stappen te zetten.

Zoals u weet onderzoekt momenteel de Provinciale Omgevingsambtenaar ons beroepsschrift. Daarin wordt de ecologische waarde juist als argument gebruikten. Die natuur, het bewijsmateriaal voor de ecologische waarde, vernietigen belemmert de normale rechtsgang die we in onze democratie mogen verwachten.

Daarom nodigen we het schepencollege uit voor een nabespreking van wat zaterdag 19 maart gebeurd is. De leden van het aanwezige schepencollege en de burgemeester zagen zichzelf als onbevoegd. De burgemeester en de schepenen stelden eenvoudigweg dat ze niets kon doen aan wat er gebeurde. Nochtans is de ingebruikname voor landbouw een vegetatiewijziging. Een vegetatiewijziging moet vergund worden! Noch de aanwezige projectontwikkelaar, noch de loonwerker, noch de burgemeester, noch de aanwezige schepenen konden een vergunning voorleggen. Zevenhuizen vzw. wenst daarom in die bespreking op papier dat de gemeente Lint effectief een toelating verleende om deze vegetatiewijziging uit te voeren. Zevenhuizen vzw. wenst dat op papier gezet wordt dat de ecologisch waardevolle elementen gerespecteerd worden en dat de huidige rechtsgang gerespecteerd zal worden.

Dit is wat we in een normale democratie mogen verwachten.

Wij kijken uit naar uw antwoord.

 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Zevenhuizen vzw.

2 opmerkingen:

 1. Het gemeentebestuur van Lint heeft het Burgemeestersconvenant ondertekend. D.w.z. dat zij zich bereid verklaren om klimaatverstorende maatregelen te schrappen en zich toe te leggen op klimaatmitigatie. Die ondertekening kan je zien als een kwaliteitslabel voor het klimaatbeleid van de gemeente. Ik stel voor dat jullie een brief/mail sturen naar het provinciebestuur met het verzoek om de gemeente Lint te schrappen uit de lijst van ondertekenaars van het Burgemeesterconvenant. Het is duidelijk: als burgemeester en schepenen van Lint verklaren niet bevoegd te zijn om de maaibeurt in Zevenhuizen te veroordelen of te verhinderen, dan zijn ze werkelijk schandelijke leugenaars. Het was hun PLICHT deze ingreep te verhinderen.
  Mijn voorstel: ontwerp een modelbrief om deze gebeurtenis en schandelijk gedrag van burgemeester en schepenen aan te klagen. Zoek zoveel mogelijk schrijvers die een handgeschreven protest naar goeverneur en bevoegde afgevaardigden sturen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Interessant voorstel van de onbekende. Wie maakt een modelbrief?

  BeantwoordenVerwijderen