Vrijwaren

Nieuw Witboek Ruimte Vlaanderen

Vlaanderen wil de regels van ruimtelijke ordening drastisch veranderen. In een nieuw strategisch plan, Witboek beleidsplan Ruimte Vlaanderen stelt ze dat open ruimte bebouwen niet nodig zijn om de bevolkingsgroei op te vangen. Dit komt omdat stads- en dorpskernen de aangroei van de bevolking volledig kunnen opvangen door bijvoorbeeld leegstaande woningen (denk aan Kasteelplein, waar bijna 20 huizen leeg staan) aan te pakken, eerst goed gelegen bouwgronden in de bebouwde kom te gebruiken, door verlaten fabrieken en industrieterreinen (denk aan de voormalige Sobemi gebouwen, een gebied vlak aan het station Kontich-Lint) te ontwikkelen voor woningen of door de bebouwde ruimte slimmer gebruiken (zoals woningen boven een supermarkt toestaan).


Gevolgen van niet ontwikkelen

Ons bestuur kan door open ruimtes zoals Zevenhuizen niet te ontwikkelen kiezen om minder geschikte open ruimtes en bepaalde woonuitbreidingsgebieden te vrijwaren. 

Die keuze zou geen kosten of planschadevergoedingen meegebracht hebben voor LintVia een vergoedingsregeling uit het gewestelijk fonds valt planschade of een vergoeding voor kosten die de verkavelaar reeds maakte ten laste van het Vlaams Gewest. 

Zevenhuizen niet ontwikkelen vermijdt ook extra uitgaven voor Lint. Kosten voor aanleg en onderhoud van wegen, riolering, wadi's, groenzones, water en andere nutsvoorzieningen worden vermeden.

Indien de gemeente Lint kiest om gebieden te vrijwaren, volgt er een gewoon openbaar onderzoekWat maak dat de gemeente dit openbaar onderzoek op Vlaams Niveau geen kans geeft? Zo'n onderzoek lijkt ons veel betrouwbaarder dan een 'hydrologische studie' betaald door de verkavelaar.

Komaf maken met Ruimtelijke Wanorde

Naar aanleiding van die bevraging van Schauvliege voeren Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt samen actie om woonuitbreidingsgebieden te schrappen. Met verschillende concrete voorbeelden en goed gedocumenteerde informatie roepen ze hun aangesloten verenigingen op om gemeentebesturen aan te schrijven en te vragen open ruimtes te vrijwaren. Er staat ook een modelbrief om aan je gemeentebestuur te bezorgen.

Voor Verkaveling Zevenhuizen kan je echt wel spreken van Ruimtelijke Wanorde. Na de gewestplannen van 2008 werd het ‘Grootstedelijk gebied Antwerpen’ afgebakend. Dat voorzag in 2009 om in Lint de landbouwgronden en recreatiezone van het Zevenhuizen om te zetten naar woongebieden. De Raad van State schorste en vernietigde echter voor een aantal gebieden deze beslissing. Lint keurde in 2011 een Ruimtelijk Uitvoeringsplan goedgekeurd. Dat RUP concretiseerde de ontwikkeling van het Zevenhuizengebied verder.

Ondertussen stuurde het gemeentebestuur van Lint verder aan op bebouwing 'omdat het moest van hogerop'. 'We kunnen het niet tegenhouden' beweerde menig lokaal politicus. Opmerkelijk is dat dit vandaag nog steeds beweerd wordt.
Door de overstromingstoestanden te signaleren aan de Vlaamse Overheid kreeg Lint jarenlang (2012-voorjaar 2016)  de kans projectontwikkelaars tegen te houden. In juni 2017 kreeg Lint, met de brief van minister Schauvliege opnieuw de kans om bebouwing stop te zetten en open ruimte te vrijwaren. Wie durft vandaag nog beweren dat 'het niet anders kan'?

Lint had meermaals de kans komaf maken met Ruimtelijke Wanorde.

Bouwstop in overstromingsgebied?

Bovenstaand initiatief is nog verschillend van het ontwerpdecreet dat op 24 maart 2017 werd ingediend bij het Vlaams Parlement en gaat over de bouwstop in watergevoelige gebieden (zie tab 'Niet signaleren'). Van watergevoelige gebieden wordt voor het Kabinet van Schauvliege een kaart opgesteld. Zoals je misschien weet koos het huidig bestuur van LINT (nva, spa en Groen) ervoor om het waterprobleem in het Zevenhuizengebied niet te signaleren aan het kabinet van Schauvliege waardoor het gebied van Zevenhuizen niet wordt opgenomen op de kaart met watergevoelige gebieden waarvoor binnenkort een bouwstop zal gelden. Is Schauvliege bereid Verkaveling Zevenhuizen in deze lijst op te nemen? Komt deze oplossing te laat voor Lint?

Onze gemeente kan in elk geval nog steeds kiezen om een traject op te starten en dit gebied signaleren aan de Vlaamse Overheid.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten