RUP

Wat vooraf ging

Een RUP is een Ruimtelijk UitvoeringsPlan. Er werd een RUP opgemaakt voor Zevenhuizen in 2011. Deze plannen waren echter van in het begin problematisch voor Lint. Er werden zo'n 70 bezwaarschriften ingediend. Om verschillende redenen: 


Verkeersoverlast en ontsluiting

De bouw van 240 woningen betekent een toename van 400 extra auto’s op piekuren. Bij berekening van mileu-effecten, komt men op 960 à 1500 bijkomende verkeersbewegingen per dag. De Zevenhuizenstraat is erg smal. De Lindelei is hierop niet voorzien waardoor de Schranshoevelaan het zwaar te verduren zal hebben. In welke mate is het rondpunt in het centrum van Lint voorzien op een verdere toename van het verkeer?


Watertoets en buffermogelijkheden

Dit gebied staat nu al 'af en toe' onder water. Drie keer in de laatste drie jaar om precies te zijn. De overstromingskans is dus gekend en vrij groot. Meer dan 1 keer per 10 jaar. Bij een kans hoger dan 1 op 10 zijn de richtlijnen van de watertoets ondubbelzinnig: 'Zolang er geen vervolgtraject goedgekeurd werd, moet het gebied gevrijwaard blijven. Er geldt met andere woorden een bewarend beleid: de realisatie van de harde bestemming van het gebied wordt opgeschort tot de Vlaamse Regering een definitieve beslissing neemt over wat met het gebied moet gebeuren. Zo wordt de mogelijkheid tot bijkomende voorwaarden of eventuele herbestemming niet gehypothekeerd' Klik hier om de richtlijnen-watertoets-in-signaalgebieden te lezen.


Meer straten, daken en opritten vangen alleen maar meer regenwater op in plaats van het te laten insijpelen. Voor de opmaak van het RUP werd geen waterstudie gedaan en ook geen milieu-effectenrapport opgemaakt
In november 2011, bij de goedkeuring van het RUP verklaarde toenmalige schepen van Ruimtelijke Ordening Harry Debrabandere (N-VA), vandaag burgemeester, “Overeenkomstig het decreet over het algemeen waterbeleid, is het RUP/de verkaveling aan de watertoets onderworpen(zie artikel). 


Hier de watertoets correct toepassen, betekent vrijwaren!


Vandaag echter, is die overstromingsgevoeligheid nog steeds niet opgenomen in de watertoets. De informatie over de feitelijke overstromingstoestanden werd door de gemeente Lint (bewust of onbewust) nooit doorgegeven naar de bevoegde instanties. Nadat buurtbewoners zelf hun foto’s bezorgden, zal de watertoetskaart gelukkig wél ingekleurd worden voor dit gebied. Wat maakt dat de burgemeester het niet nodig vond om de watertoetskaart in orde te brengen en zo de schadeclaims van de nieuwe woningen te vermijden? Hij was nochtans op de hoogte over het belang van de watertoets.


Aantal woningen

Met zo'n 1.600 inwoners per km² is Lint aan van de dichtst bebouwde gemeentes van Vlaanderen. Lint krijgt met het huidige RUP zo'n 1.000 extra inwoners. Keuzes bij deze verkaveling hebben dus impact voor elke Lintenaar. 


Verlies aan omgevingskwaliteit

Naast de twee voetbalvelden wordt het gebied ook gebruikt door de Lintse jeugdbewegingen en door groepen die tijdens weekends en in de zomer op kamp komen. Deze recreatieve doeleinden zullen verloren gaan bij een verkaveling. Het is een prachtig gebied dat uitstekend geschikt is om te ravotten in open ruimte. Waar kan dit nog in Lint?


Waterbuffering niet ingekleurd en juridisch niet bindend


Op 25 januari 2011 werden Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt gehoord in de commissies Leefmilieu/Ruimtelijke ordening en Openbare werken/Infrastructuur van het Vlaamse Parlement. Daar werd het RUP Zevenhuizen genoemd als voorbeeld van hoe het niet moet. 

In een verslag van die hoorzitting staat letterlijk:

"Een gelijkaardig voorbeeld is het nieuwe woongebied Zeven Huysen in Lint, gelegen langs de Zevenhuizenstraat. Het heeft een oppervlakte van 8 ha, er kunnen volgens de plannen 200 woningen komen. De watertoets op planniveau wijst op de overstromingsproblematiek stroomafwaarts van het gebied. Gelet op de realisatie van een groot aantal woningen, is het voorzien van infiltratie- en buffermogelijkheden op niveau van het gehele gebied aangewezen. Door een buffergracht te voorzien, centraal in het deelgebied, wordt een vertraagde afvoer gecreëerd. Daarnaast kan volgens de watertoets best een bufferbekken worden gerealiseerd, aansluitend met het overstromingsgebied ten oosten van deze zone. Ook in dit deelplan van het RUP wordt noch de buffergracht, noch het bufferbekken ingekleurd op het grafisch plan. In de stedenbouwkundige voorschriften worden werken voor waterbeheersing toegelaten, maar niet verplicht opgelegd. De buffercapaciteit zal ingevuld moeten worden bij het afleveren van bouwvergunningen."Problematisch voor Lint is dus dat het RUP van 2011 de volledige zone inkleurde als woongebied en geen inkleuring voorzag voor waterbuffering, waardoor nu de oppervlakte voor waterbuffering door de projectontwikkelaars vrij kan ingevuld worden en juridisch niet bindend is. O.a. dat is wat toen Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt aan de kaak stelden in de hoorzitting van 25 januari 2011


RUP Zevenhuizen, hoe het niet moet; alles inkleuren als woongebied

Over die problematiek van Zevenhuizen is dus al gesproken in een hoorzitting in het Vlaams Parlement. Lintse politici kunnen niet zeggen dat er geen probleem is of dat er niets over geweten was. De hoorzitting vond plaats voor de stemming van het RUP in Lint. Waarom nam het toenmalige bestuur deze oplossing voorgesteld door Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu niet over? Lees meer. In dit artikel zegt toenmalig schepen voor Ruimtelijke Ordening 'Het plan is aan de watertoets onderworpen' Nu blijkt echter dat het gemeentebestuur tot vandaag niet de nodige informatie aanleverde om die watertoets up-to-date te houden en aan te passen aan de herhaaldelijke overstromingen in dit gebied.

Indien Lint er bij de opmaak van het RUP voor gekozen had de ruimte voor een bufferbeek of een bufferbekken meteen in te kleuren op het grafisch plan zoals in onderstaand voorbeeld, kon er nu bij de vergunningverlening niet meer afgeweken worden. Lint zou dan garanties gekregen hebben dat de waterbeheersende werken uit de watertoets ook effectief worden gerealiseerd. 
Andere verkaveling, hoe het beter kan: gebieden afbakenen: ruimte voorzien voor groen en voor waterGeen opmerkingen:

Een reactie posten