Meer info

Bos: het compensatiefonds betaalt voor Lint

Het Boscompensatiefonds roept steden en gemeenten elk jaar op om bebossingsprojecten voor te stellen. Daar komt te weinig respons op. Bedrijven kunnen daardoor soms grote projecten niet meer uitvoeren omdat ze geen compensatiegronden vinden. Hierdoor kunnen sinds kort ook signaalgebieden worden gefinancierd van het Boscompensatiefonds. Op 31/10/2015 werd beslist om de 8 miljoen euro in het boscompensatiefonds te verdelen onder alle gemeenten. Ook de provincie Antwerpen is vragende partij voor gronden voor boscompensatie. Op 4 november 2015 kreeg het OCMW van Lint een vraag om gronden voor te stellen die in aanmerking komen voor bebossing en verwerving door de provincie. De kabinetschef gouverneur Berx bevestigde via mail dat een signaalgebied in aanmerking kan komen voor verwerving door de Provincie in het kader van het boscompensatiefonds.
Ondanks alle goede bedoelingen van het beleid en ondanks zo'n initiatief als het boscompensatiefonds verdwijnt elke dag 7Ha bosgrond in Vlaanderen onder asfalt en beton. Bossen halen fijn stof uit de lucht, verhogen biodiversiteit, gaan verdere klimaatverandering tegen, zijn goed voor de gezondheid en kunnen rust en ontspanning bieden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Bond Beter Leefmilieu voorstelt om overbodige bouwgronden te gebruiken voor nieuwe bossen.

Klik hier voor meer info over de huidige subsidieregeling voor de aankoop van gronden door gemeentebesturen voor bebossingsprojecten. 


Natuur 2021 in Lint?
Natuur en Bos stimuleert concrete initiatieven die een bijdrage leveren aan natuurdoelen. Zij geven een prioriteit aan natte natuur. 

Wij willen onderzoeken of Zevenhuizen als vallei- en moerasgebieden in aanmerking komt voor hydrologieherstel of als herstel vochtige graslanden.


Natuurpunt: het milieu in Lint verbeteren

Chris Steenwegen, Algemeen directeur Natuurpunt pleit op 4 februari 2016 in De Standaard voor meer ruimte voor water en voor een betonstop in Vlaanderen. In 2017 stelt hij dat de betonstop zichzelf betaalt.Ook in Lint bezit en beheert Natuurpunt verschillende gronden en natuurgebieden zoals het Bos Van Marpingen, Het Babbelkroonbos en de Vlinderweide. Zo geeft Natuurpunt de natuur meer kans, vrijwaart ze open ruimte, worden houtkanten verbeterd, exotische planten bestreden en de biodiversiteit verhoogd. Daarom nodigen we Natuurpunt Land van Reyen om over dit gebied mee na te denken hoe open ruimte kan behouden worden en de natuur hersteld.

Naar aanleiding van het intrekken van de Boskaart van Schauvliege, weidde De Standaard op 27 mei 2017 in samenwerking met Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu een uitvoerig artikel oer het belang van natuur overal en hoe we naar zo'n verkaveling als Zevenhuizen kunnen kijken. Lees het artikel hier. Zeker het lezen waard!

Ook eerder al -in 2014- is voor Natuurpunt de link tussen de betonstop en de waterproblematiek duidelijk. BETONSTOP=MINDER WATERPROBLEMEN

De betonstop moet nu beginnen, stelt Natuurpunt in 2016.

Lint vroeger, nu en later

In het archief van de Sint-Pietersabdij van Gent is een kaart (124 x 105 cm, gelijmd op linnen) van Lindt terug te vinden. Deze kaart dateert van 17de eeuw (inventaris archief zegt 1601-1700, kaart zelf suggereert 1778, zie zegel rechtsonder). Het verkavelingsgebied werd (zo lijkt het erop) aangeduid als 'Leemputten' (let op: Zuid= boven, Lier= links, Kontich =rechts op deze kaart). Leemgrond is gekend als zwaar en laat neerslag slecht door.
Zicht op het verkavelingsgebied door de Ferrariskaart van 1777: Omgordeling van de Schranshoeve nu Scharnshoeve-straat, rechtsboven (ten noord-oosten) de zeven huizen die de huidige Zevenhuizenstraat vormen


Kijk hoe Linth verstedelijkte sinds 1879.
Kijk hoe het verkavelingsgebied er erbij lag op een luchtfoto genomen op 15 mei 2002De erg herkenbare S-vormige bomenrij maakte toen al deel uit van het landschappelijk karakter.
Denk mee na en vertel ons hoe jij hoopt dat dit gebied eruit ziet in 2080.


Herbestemmen kan: het voorbeeld van Temse

In 2010 wou een bouwbedrijf  een verkaveling van 52 bouwloten realiseren in de Tielroodse Paardenpolder. De buurt zag dat niet zitten en vroeg het gemeentebestuur de aanvraag af te keuren en het gebied als groengebied in te kleuren. Lees meer.
In 2012 is er voor dat gebied een nieuw RUP opgemaakt. De Paardenpolder en Durmetuin, die ingekleurd waren als woongebied, zijn daarin omgezet naar natuurgebiedLees meer.
Uiteraard zijn de eigenaars in beroep gegaan bij de raad van state.  De auditeur gaf de eigenaars gelijk en adviseerde de raad van state om het RUP Tielrode te vernietigen.  De Raad van State heeft dit advies niet gevolgd en de woongebieden zijn definitief ingekleurd als natuurgebied.
Ook in andere dossiers blijkt dat de Raad van State in de praktijk geen planschade toekent (info over de concrete arresten volgt ).

Open ruimte: landinrichting door VLM

De Vlaamse Landmaatschappij voert projecten uit om open ruimte te behouden en in te richten. Hiervoor heeft ze een hele ‘instrumentenkoffer’ ter beschikking om aan grondverwerving, grondmobiliteit of om flankerend beleid te doen. Het gaat bijvoorbeeld om een ruilverkaveling, vergoeding voor waardevermindering van grond of verwerving van grond (zie pagina 16, 18 en 19 in deze brochure van de Vlaamse Landmaatschappij, opgepast lange downloadtijd). Deze instrumenten kunnen ingezet worden om plannen en projecten te realiseren die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van open ruimte in Vlaanderen. Gemeenten en de provincies kunnen zelf het initiatief nemen om de instrumenten van de instrumentenkoffer in te zetten in hun projecten, plannen en programma’s. Als initiatiefnemer maken zij de inrichtingsnota op en zorgen zij eveneens voor het noodzakelijk voorbereidend studiewerk.


Meer regen dan vroeger
Er valt 13% meer regen en het aantal dagen met zware neerslag is verdubbeld van 3 naar 6 dagen per jaar sinds 1950. Dit heeft grote gevolgen voor waar en hoe we willen bouwen. Bekijk het Mira-rapport van de Vlaamse Milieu Maatschappij. Door verdere klimaatverandering zal de hoeveelheid neerslag en het aantal dagen met zware regen verder toenemen.
evolutie aantal dagen met zware neerslag
De Standaard schreef op 23 februari 2016 hierover een artikel met als titel 'Meer risico op schade door natuurrampen'. De laatste 100 jaar is het aantal onweersdagen in België verdubbeld (zie grafiek hiernaast). Er zijn zelfs pieken van 120 onweersdagen per jaar. Uit metingen van het KMI blijkt dat onweersbuien heviger worden.Als deze trend zich de komende decennia verderzet, zal niet alleen het overstromingsgevaar maar ook de waterhoogte bij overstroming in dit verkavelingsgebied en ook elders in Lint toenemen. Ook de Schrijverswijk en de Duffelsesteenweg zullen meer en meer risico lopen. Politici die deze ongemakkelijke waarheid onder ogen durven zien, hanteren het voorzichtigheidsprincipe, stellen vooruitziende visie op en geven het gebied een groene, recreatieve bestemming, juist om verdere opbouw van risico's en schade te voorkomen.
Het aantal zomerdagen met uitzonderlijke hoeveelheden neerslag, van meer dan 20 millimeter neerslag op korte tijd, stijgt exponentieel. Dit kan je zien aan de grafiek hieronder. Dit betekent dat ook overstromingsgevaar exponentieel stijgt

Nood aan sociale woningen in Lint?

In 2016 stonden niet minder dan 20 sociale woningen in Lint meer dan een jaar leeg. Lint heeft ook de meeste sociale woningen van alle buurgemeentes en kende de snelste aangroei van sociale woningen tussen 2006 en 2011. Dit vindt u terug in onderstaande tabel.


evolutie Sociale Woningbouw per gemeente, omliggende gemeenten van Lint


Woningnood en betaalbaarheid van bouwgronden

Tussen 1995 en 2011 steeg het aantal woongelegenheden van 2.549.541 naar 2.985.366. Dit is een toename van 435.825 eenheden ofwel +17%. Aantal particuliere huishoudens bedroeg in 1995 2.296.008 en steeg naar 2.652.264 in 2011. Het aantal huishoudens is dus slechts met 356.256 eenheden gestegen, of slechts +16%. Dit betekent dat tussen 1995 en 2011 het aantal woningen sneller groeide. 

Opmerkelijke vaststelling is ook dat het aantal woongelegenheden hoger is dan het aantal huishoudens, maar dit komt omdat bijvoorbeeld tweede verblijven of studentenstudio’s moeilijk te tellen zijn. 
We zien echter vooral een toename van het aantal één persoons huishoudens (+43% van 1990 naar 2008) en een toename van het aantal twee persoonshuishoudens (+32% van 1990 naar 2008). Dit betekent dat onze samenleving vooral een andere woningtypologie nodig heeft. Er is een veel grotere behoefte aan studio’s en kleine appartementen. Verkavelaars bouwen echter steeds dezelfde type gezinswoningen omdat voor hen een klassieke tweeverdienersgezin financieel de interessantste doelgroep zijn. En dat terwijl de woningnood zich situeert bij de één- en tweepersoonshuishoudens.

Het is dan ook niet toevallig dat Michael Ryckewaert van de VUB met verschillende argumenten de mythe van de nood aan meer bouwgrond doorprikt. Zijn aanbeveling is duidelijk 'Laat de bebouwde ruimte niet langer toenemen'. Ook zijn andere voorstellen o.a. voor ombouw, voor woonvoorziening voor de laagste inkomensgroepen en voor verhandelbare ontwikkelrechten zijn zeer lezenswaardig en toepasbaar in Lint. 


Wat betreft betaalbaarheid is het zo dat eigenaars vrijwel geen betaalbaarheidsproblemen hebben tenzij (brug)gepensioneerden of mensen met lage of één inkomens. Vooral private huurders hebben in vrijwel alle categorieën te maken met hoge woonkosten. Deze verkaveling richt zich niet op private huurders. Er is dus geen argument om te stellen dat deze verkaveling wonen in Lint betaalbaar houdt voor jonge gezinnen of woningstarters.

Recent onderzoek van BBL toonde dat er in Vlaanderen nog 30.000ha aan bouwgronden voorhanden langs reeds aangelegde wegen, riolering, internet, energie! Dit soort projecten zijn dus totaal niet nodig om aan de huidige en toekomstige woonbehoeften te voorzien. Teken daarom nu:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten